Fjell­vak­ter på Troll­tun­ga

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Etter sju red­nings­ak­sjo­ner før tu­rist­se­son­gen er i gang, plas­se­rer Odda kom­mu­ne vak­ter på sti­en til Troll­tun­ga.

– Ak­ku­rat nå er vi i ferd med å etab­le­re en fjell­vakt­ord­ning hvor kva­li­fi­ser­te guid­er skal bo i høy­den. De skal vand­re på sti­en i om­rå­det hvor de fles­te red­nings­ope- ra­sjo­ne­ne har skjedd så langt, sier Rolf Bø­en i Odda kom­mu­ne til NTB. Kine­se­re i tøy­sko og tskjor­te. Fransk­menn med pa­ra­ply og tøy­nett. For man­ge av dis­se tu­ris­te­ne kom­mer den tøf­fe nors­ke fjell­hei­men som en over­ras­kel­se. Også Tu­rist­for­enin­gen har nå pla­ner på Troll­tun­ga, iføl­ge NRK. Fore­nin­gen øns­ker å byg­ge en hyt­te med 200 senge­plas­ser for å gi ut­slit­te sel­fie-tu­ris­ter en nød­havn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.