FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Tre år med kali­fa­tet

● I juni 2014 ut­nevn­te pre­di­kan­ten Abu Bakr al-bag­h­da­di seg selv som leder, ka­lif, i et kali­fat i det nord­li­ge Irak og øst­li­ge Sy­ria. Den­ne er­klæ­rin­gen ble gitt i Nuri-mos­ke­en i Mosul i Irak.

● Be­ve­gel­sen har sitt opp­hav i sunni­mus­lims­ke opp­rørs­grup­per i Irak med til­knyt­ning til al-qa­i­da. Sist­nevn­te men­te imid­ler­tid at IS­be­ve­gel­sen ble for bru­tal.

● IS erob­ret en rek­ke stor­byer og om­rå­der i både Irak og Sy­ria og inn­før­te et umen­nes­ke­lig retts­sys­tem med bru­ta­le of­fent­li­ge hen­ret­tel­ser.

● IS er se­ne­re blitt tvun­get på re­trett og har måt­tet gi opp de fles­te av by­ene de har kon­trol­lert i både Irak og Sy­ria.

● I dag er det mes­te av be­ve­gel­sen om­rin­get i Mosul og Raqqa.

● I lø­pet av de sis­te åre­ne er en rek­ke ter­ror­an­grep blitt ut­ført i ara­bis­ke og euro­pe­is­ke byer i IS­be­ve­gel­sens navn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.