Det er mye bed­re med tur­tøy enn dres­ser rundt styre­bor­det.

Stei­nar J. Ol­sen kan se til­ba­ke på nok et godt år for Storm­berg-kon­ser­net. Men han vil fort­satt ha full kon­troll og tak­ker høf­lig nei til bei­le­re.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RU­NE ØIDNE REINERTSEN ru­ne.o.reinertsen@fvn.no

– Det er blitt en del fore­spørs­ler, ja. Men jeg tak­ker all­tid høf­lig nei. Det lig­ger i Storm­berg-fi­lo­so­fi­en at det er bed­re med tur­tøy enn dres­ser rundt styre­bor­det, sier Stei­nar J. Ol­sen (47).

18. fe­bru­ar 2018 kan han mar­ke­re at sports- og tur­tøy­pro­du­sen­ten Storm­berg run­der 20 år. Og i all ho­ved­sak har det gått bra, så også i 2016. En litt re­du­sert om­set­ning til tross er re­sul­tat­regn­ska­pet pent, ba­lanse­regn- ska­pet enda pe­ne­re. Den bok­før­te egen­ka­pi­ta­len har nådd 118 mil­lio­ner kro­ner, mens bei­ler­ne etter all sann­syn­lig­het har vært vil­li­ge til å leg­ge ad­skil­lig mer på bor­det for merke­vare og vel­smurt ma­ski­ne­ri.

15 MILL. I UTBYTTE

Så be­vil­ger da også grün­de­ren, ene­ei­e­ren og kon­ser­nets ad­mi­ni­stre­ren­de direk­tør seg et ak­sje­ut­byt­te på 15 mil­lio­ner kro­ner etter at 2016 er vel i havn.

Det er åpen­bart ikke fa­vo­rittema når Fædre­lands­ven­nen brin­ger det på bane.

– De førs­te 15 åre­ne var jeg vel­dig til­bake­hol­den med å ta ut ak­sje­ut­byt­te, selv om jeg be­tal­te mer i skatt enn jeg had­de i inn­tekt. I fjor be­tal­te jeg fak­tisk seks-sju gan­ger mer i skatt enn jeg tok ut i lønn fra Storm­berg. Len­ge skaf­fet jeg pen­ge­ne ved å ta opp pri­vat gjeld, men slik kun­ne det jo ikke fort­set­te i leng­den. Så ja, nå har kon­ser­net en fi­nan­si­ell so­li­di­tet som til­la­ter utbytte, men jeg er fort­satt ikke gjeld­fri pri­vat, ly­der det noe mot­stre­ben­de fra Stei­nar J. Ol­sen.

La det el­lers være nevnt at Storm­berg be­ta­ler 8,4 mil­lio­ner kro­ner i sel­skaps­skatt for 2016.

KOSTNADSUTFORDRINGEN

Re­du­sert om­set­ning er nevnt. Det er be­visst.

– Med all pro­duk­sjon i and­re land - 90 pro­sent ved 30 fab­rik­ker i Ki­na, res­ten fra Bang­la­desh og My­an­mar - ut­gjør en svak, norsk kro­ne en kraf­tig ut­ford­ring. At løn­nin­ge­ne ved de ki­ne­sis­ke fab­rik­ke­ne i til­legg har ste­get til mer enn det dob­belte av mi­ni­mums­løn­nen, er bra for ar­bei­der­ne der, men øker sam­ti­dig vår kost­nads­ut­ford­ring i et mar­ked med eks­tremt kon­kur­ranse­press. Så både i 2015 og 2016 har vi gått kri­tisk gjen­nom alt vi gjør og kut­tet det vi ikke har tjent pen­ger på. I til­legg job­ber vi sys­te­ma­tisk med kom­pe­tan­sen blant de 367 med­ar­bei­der­ne i kon­ser­net. Se­nest i for­ri­ge uke var vi en gjeng på Storm­berg-camp på Sen­ja hvor vi tes­tet ut­styr, lær­te om funk­sjo­na­li­tet og drev team­buil­ding, for­tel­ler grün­de­ren.

Han har el­lers en mile­pæl å vise til:

– Vi har pas­sert 20 mil­lio­ner solg­te plagg si­den opp­star­ten i 1998. Helt nøy­ak­tig 20.672.451 plagg per 31. de­sem­ber i fjor. Og to mil­lio­ner av dem ble solgt i 2016. Så langt i 2017 lig­ger om­set­nin­gen fra den nors­ke nett­bu­tik­ken vår 16 pro­sent over fjor­året, med­de­ler Ol­sen.

I Nor­ge er det 49 fy­sis­ke Storm­berg-bu­tik­ker, pluss én i Nord­by-sen­te­ret like over gren­sen til Sve­ri­ge. I til­legg til den nors­ke nett­bu­tik­ken, som står for rundt en tre­del av kon­sern­om­set­nin­gen, er det mind­re nett­bu­tik­ker i Sve­ri­ge og Fin­land.

REINERTSEN FOTO: RU­NE ØIDNE

Stei­nar J. Ol­sen er grün­der, ene­ei­er og adm.dir. i Storm­berg-kon­ser­net. Og svak kro­ne og øken­de lønns­nivå i Ki­na til tross, kan han no­te­re seg for nok et godt år i 2016.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.