Høy­re- og næ­rings­livs­folk

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

●● Styre­sam­men­set­nin­gen hos Storm­berg brin­ger tan­ke­ne uve­ger­lig hen på Stei­nar J. Ol­sens po­li­tis­ke kar­rie­re, som etter hvert be­gyn­ner å lig­ge et godt styk­ke bak i tid.

Ved si­den av bro­ren, Ter­je, som har sit­tet i sty­ret fra dag én, be­står det nem­lig kun av nå­væ­ren­de el­ler tid­li­ge­re Høy­re-po­li­ti­ke­re, som vel å mer­ke også har bred næ­rings­livs­bak­grunn i sum.

Erik Ny­hu­us var i man­ge år sen­tral hos Asko Ag­der og sam­ti­dig lo­kal­po­li­ti­ker i Kristiansand. He­ge Witzøe Tallak­sen har gjort sin bor­ger­plikt i Kristiansand by­sty­re og er jo el­lers den som dri­ver fa­mi­lie­fir­ma­et Ras­mus Tallak­sen vi­de­re. Og Re­na­te Hæ­ge­land, da­gens gruppe­le­der i det sam­me by­sty­ret, har erfaring som selv­sten­dig næ­rings­dri­ven­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.