Sig­ne­rer re­kord­kon­trakt

Oneco Tech­no­lo­gies i Ber­gen skal ved­li­ke­hol­de Sjø­for­sva­rets fre­gat­ter de nes­te sju åre­ne. Det gir inn­tek­ter på bort­imot mil­li­ar­den, iføl­ge kon­sern­sjef Mar­vin Jen­sen.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RU­NE ØIDNE REINERTSEN ru­ne.o.reinertsen@fvn.no

– For­sva­ret er en po­ten­si­ell kun­de vi har job­bet for å få i lang tid. Når av­ta­len sig­ne­res 5. juli blir det nok en skik­ke­lig mar­ke­ring! med­de­ler Mar­vin Jen­sen.

Kon­sern­sje­fen og sjefs­grün­de­ren i det tek­nis­ke en­tre­pre­nør­kon­ser­net Oneco, som sty­res fra And­øya i Kristiansand, hø­res smør­blid ut på te­le­fo­nen. År­sak: Med virk­ning fra 1. juli, og i sju år frem­over, skal Oneco Tech­no­lo­gies i Ber­gen stå for skips­tek­nisk ved­li­ke­hold av Sjø­for­sva­rets fem fre­gat­ter av Frid­tjof Nan­sen­klas­sen.

Det var Sys­la.no som først meld­te om sa­ken. I ar­tik­ke­len, som i stor grad drei­er seg om at Ber­gen Group har mis­tet ved­li­ke­holds­kon­trak­ten, snak­kes det om en kon­trakts­sum på 700 mil­lio­ner kro­ner.

Men Mar­vin Jen­sen har mer å by på.

– Å, vi snak­ker nok om tett inn­på én mil­li­ard kro­ner over sju år. Og som ver­den ser ut i dag, vil nep­pe For­sva­rets ak­ti­vi­tets­nivå syn­ke frem­over. – Er det ny re­kord for Oneco? – Eh, ja, det er det!

KOM­MER KAN­SKJE I DOKKA

– Hva be­tyr det­te for be­man­nin­gen hos Oneco, Jen­sen?

– Vi tren­ger rundt 80 mann for å gjø­re job­ben. De fles­te av dem har vi på plass al­le­re­de, men det blir nok noen ny­an­set­tel­ser også. Det gode er at ski­pe­ne føl­ger en rul­le­ren­de ved­li­ke­holds­plan, slik at ar­bei­det skal gjø­re jevnt og trutt.

Så blir Oneco-sje­fen enda mer smør­blid i stem­men.

– I av­ta­len lig­ger det in­ne en åp­ning for å be­nyt­te dokka på And­øya til om­byg­gin­ger. Det had­de vært gøy å få inn en fre­gatt her!

– Du ver­den. Da må vi ta bil­de. Had­de dok­kas ek­sis­tens be­tyd­ning da de­re vant kon­trak­ten, iføl­ge For­sva­rets lo­gis­tikk­or­ga­ni­sa­sjon som én av sju til­by­de­re?

– At dokka er til­gjen­ge­lig, var et pluss, ja, be­kref­ter Mar­vin Jen­sen.

Opp­rin­ne­lig var Oneco-sys­te­met tungt eks­po­nert mot olje og gass. Da det ble stif­tet av en Mar­vin Jen­sen-le­det grup­pe Ote­ra-av­hop­pe­re i 2010, ble en lik­het med sa­li­ge Oil In­dustry Ser­vices (OIS) an­ty­det.

TEKNISK INFRASTRUKTUR

Men al­le­re­de før olje­pri­sen be­gyn­te å syn­ke i 2014, med til­ta­gen­de pro­ble­mer for Sør­lan­dets le­ve­ran­dør­in­du­stri som re­sul­tat, had­de Oneco be­gynt en re-ori­en­te­ring.

– Det ble sta­dig mind­re olje og gass, ja. Nå dri­ver vi med det vi sam­men­fat­tet kan kal­le teknisk infrastruktur. Vik­ti­ge om­rå­der er ikt, tele­kom, elek­tro, el­kraft, auto­ma­ti­se­ring og meka­tro­nikk. Og i til­legg til For­sva­ret, job­ber vi hardt med å få inn­pass hos en stor tele­ko­mak­tør, an­ty­der Jen­sen.

– Hvil­ken?

– Det er det for tid­lig å si.

ARKIVFOTO: RU­NE ØIDNE REINERTSEN

På det­te ar­kiv­bil­det er Onecos kon­sern­sjef Mar­vin Jen­sen for­evi­get uten­for ho­ved­kvar­te­ret på And­øya i Kristiansand. I bak­grun­nen lig­ger et off­shore skip i dokka som mu­li­gens vil bli be­nyt­tet til Sjø­for­sva­rets fre­gat­ter i lø­pet av de kom­men­de åre­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.