Grün­der­be­drif­ter med høye

Innoventus Sør-til­knyt­te­de bedrifter har hatt en verdi­skap­ning på over 820 mil­lio­ner si­den 2001. – Bedrifter til­knyt­tet en in­ku­ba­tor har høy­ere verdi­skap­ning enn dem uten til­knyt­ning, sier ad­mi­ni­stre­ren­de direk­tør.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RICHARD NO­DE­LAND richard.no­de­land@fvn.no

– Det er det­te vi må­les på, så vi er selv­sagt godt for­nøy­de, sier Ka­mil­la Shar­ma, ad­mi­ni­stre­ren­de direk­tør i det re­gio­na­le in­no­va­sjons­sel­ska­pet Innoventus Sør.

I pe­rio­den 2001–2015 har be­drif­te­ne til­knyt­tet Innoventus Sør og tid­li­ge­re Co­ven­tu­re til­ført re­gio­nen en verdi­skap­ning (drifts­re­sul­tat + lønns­kost­na­der) på 825 mill. og en om­set­ning på 3,5 mil­li­ar­der.

I 2015, som er sis­te år med til­gjen­ge­li­ge tall, om­sat­te de Innoventus Sør-til­knyt­te­de be­drif­te­ne for over 600 mil­lio­ner og had­de en verdi­skap­ning på over 160 mil­lio­ner.

– Jeg sy­nes be­drif­te­ne i por­te­føl­jen vår har ut­vik­let seg vel­dig bra. Tal­le­ne vi­ser at det har vært en god ut­vik­ling fra år til år, men også to­talt sett i lø­pet av pe­rio­den. Så er det også en stor mo­ti­va­sjon at en eva­lu­e­ring av Sivas næ­rings­hage- og in­ku­ba­sjons­pro­gram, som vi er en del av, vi­ser at bedrifter til­knyt­tet en in­ku­ba­tor har høy­ere verdi­skap­ning enn dem som ikke er til­knyt­tet, sier Shar­ma.

Med på in­ter­vju­et er også den en må­ne­der gam­le styre­le­de­ren, Thor Ar­ne Hå­ver­stad, for øv­rig øvers­te leder i Tek­no­va.

– Det blir spen­nen­de å se hva vi kan få ut av de man­ge for­ret­nings­ide­ene i in­ku­ba­to­ren. Man­ge grün­de­re er gode på ide­er, men tren­ger hjelp til tin­ge­ne rundt, som mar­keds­av­kla­ring, øko­no­mi og lig­nen­de, sier Hå­ver­stad.

TRETTEN PATENTSØKNADER

I fjor ana­ly­ser­te og eva­lu­er­te Innoventus Sør 209 for­ret­nings­ide­er. Av de 45 til­knyt­te­de opp­starts­sel­ska­pe­ne sam­me år søk­te tretten av dem om pa­tent­be­skyt­tel­ser og åtte av de ti sel­ska­pe­ne som gikk ut av in­ku­ba­to­ren i fjor har etab­lert seg i mar­ke­det.

– Det er høye tall og har en di­rek­te sam­men­heng med om­stil­lings­si­tua­sjo­nen i olje­ser­vice­sek­to­ren, for­tel­ler Shar­ma.

Blant tek­no­lo­gi­ene grün­der­be­drif­te­ne job­ber med fin­ner vi prak­tisk an­ven­del­se av kuns­tig in­tel­li­gens, nytt ma­te­ria­le for er­stat­ning av be­tong, di­gi­tal sty­ring av hydr­au­lis­ke mo­to­rer og bruk at auto­ma­ti­ser­te ro­bo­ter for in­du­stri­elt ved­li­ke­hold.

DREINING FRA OLJESERVICE

Mens det i fjor var en stor over- vekt av grün­de­re med bak­grunn fra olje­ser­vice­sek­to­ren, er det så langt i år stør­re spred­ning.

– Den­ne drei­nin­gen fra klas­sisk oljeservice til nye tje­nes­ter tror jeg vil fort­set­te, sier Hå­ver­stad og pe­ker på Me­cha­tro­nics In­no­va­tion Lab som åp­ner i au­gust som en ka­ta­ly­sa­tor for nye ide­er.

KVINNELIGE GRÜN­DE­RE

Noe det på in­gen måte er over­vekt av er kvinnelige grün­de­re.

– Vi had­de en grün­der­sam­ling her i går, og det var ikke en enes­te kvin­ne blant de rundt 20 fram­møt­te grün­der­ne, sier Shar­ma og leg­ger til:

– Kan du hjel­pe meg å fin­ne fle­re kvinnelige grün­de­re blir jeg vel­dig glad!

Til høs­ten skal Innoventus Sør ha et eget opp­legg for å få fram fle­re kvin­ner. Un­der en idé­kafé 8. mars kom det nem­lig fram hvor­for ikke fle­re av dem sat­ser på ide­ene sine.

– Det var to grun­ner som ble truk­ket fram: at grün­der­til­væ­rel­sen var for ri­si­ka­bel og at den ikke lot seg kom­bi­ne­re med fa­mi­lie­liv. Da må man hus­ke at det fin­nes gode støtte­ord­nin­ger og man­ge kvin­ner som har gått foran og vist vei. Det gjel­der å tør­re og sat­se, me­ner Shar­ma.

FOTO: RICHARD NO­DE­LAND

Dag Va­vik (nær­mest) og Rag­nar Ni­el­sen i Fu­tu­re Well Con­trol er en av be­drif­te­ne som er un­der Innoventus Sørs vin­ger. Sel­ska­pet job­ber med «bed­re in­fluks­de­tek­sjon når man bo­rer etter olje og gass,» for å si­te­re Va­vik. Ka­mil­la Shar­ma og Janne Nil­sen (til venst­re) fra Innoventus Sør føl­ger nøye med.

FOTO: RICHARD NO­DE­LAND

Innoventus Sør har ny­lig etab­lert seg i fem­te eta­sje på Slot­tet øverst i Mar­kens, vegg i vegg med No­de-klyn­ga og Tek­no­va.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.