Me­ner olje­fon­det bør for­val­tes uten­for Nor­ges Bank

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

Sen­tral­bank­lov­ut­val­get fore­slår at Sta­tens pen­sjons­fond ut­land, el­ler olje­fon­det, skal for­val­tes av et eget sær­lovs­sel­skap uten­for Nor­ges Bank.

– Både sen­tral­bank­virk­som­het og fonds­for­valt­ning kre­ver i dag mer av sty­re, le­del­se og or­ga­ni­sa­sjon enn tid­li­ge­re. I til­legg er virk­som­he­te­ne av ulik art, og det er stort spenn i opp­ga­ve­ne. Med to at­skil­te en­he­ter vil det være let­te­re å til­pas­se kom­pe­tan­se og sty­rings­or­ga­ner til opp­ga­ve­ne, sier ut­valgs­le­der og tid­li­ge­re sen­tral­bank­sjef Svein Gjedrem.

Ut­val­get har vur­dert ny sen­tral­bank­lov, or­ga­ni­se­rin­gen av Nor­ges Bank og for­valt­nin­gen av Sta­tens pen­sjons­fond ut­land, el­ler olje­fon­det.

Gjedrem over­le­ver­te fre­dag ut­val­gets rap­port til fi­nans­mi­nis­ter Siv Jen­sen (Frp).

Ut­val­get fore­slår et det etab­le­res et for­val­ter­sel­skap for olje­fon­det som et sær­lovs­sel­skap etter en mo­dell som lig­ner Folke­trygd­fon­dets mo­dell.

Sel­ska­pet skal ha et sty­re som opp­nev­nes av re­gje­rin­gen. Fi­nans­de­par­te­men­tet skal som i dag fast­set­te man­dat for for­valt­nin­gen med grunn­lag i lov om Sta­tens pen­sjons­fond.

Ut­val­get leg­ger til grunn at prak­si­sen med å for­ank­re vik­ti­ge end­rin­ger i man­da­tet i Stor­tin­get, fø­res vi­de­re.

Ut­val­get ad­va­rer sam­ti­dig mot å dele opp for­valt­nin­gen av olje­fon­det i fle­re sel­ska­per.

– Det vil være kost­bart og mer kre­ven­de å sty­re, he­ter det i en presse­mel­ding.

Fi­nans­mi­nis­te­ren er for­sik­tig i sine førs­te kom­men­ta­rer om å flyt­te olje­fon­det ut av Nor­ges Bank.

– Nor­ges Bank hånd­te­rer både sen­tral­bank­virk­som­he­ten og for­valt­nin­gen av SPU på en god måte, sier Jen­sen.

FOTO: NTB SCAN­PIX

Leder av sen­tral­bank­lov­ut­val­get, Svein Gjedrem, er tid­li­ge­re sen­tral­bank­sjef.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.