De som ha­ter jour­na­lis­ter

Mens venstre­si­den var ute og ba­det, kom høyre­si­den og stjal medie­kri­tik­ken de­res. Nå ly­der Do­cu­ment.no som en gjeng gam­le rad­dis­ser.

Faedrelandsvennen - - MENING -

Dess­ver­re er myn­dig­he­ter, medi­er og den po­li­tisk­kul­tu­rel­le klas­sen en del av lig­nin­gen. De er en del av pro­ble­met, men nek­ter å er­kjen­ne det. Nøy­ak­tig slik kun­ne den ita­li­ens­ke marx­is­ten og fi­lo­so­fen An­to­nio Gram­sci ut­dy­pet sin kjen­te teori om den hers­ken­de klas­sens he­ge­mo­ni. Men or­de­ne er ikke hans.

Den ame­ri­kans­ke venstre­si­dens le­den­de medie­kri­ti­ker, No­am Chom­sky, kun­ne sagt det sam­me. Det er gått fle­re ti­år sine han for førs­te gang hev­det at de pro­fitt­drev­ne medie­kon­ser­ne­ne er ly­di­ge red­skap for de do­mi­ne­ren­de sam­funns­eli­te­ne. Men or­de­ne er hel­ler ikke Chomskys.

De til­hø­rer et ån­de­lig fyr­tårn med sva­ke­re skinn: Redaktør Hans Ru­stad i det engste­li­ge or­ga­net Do­cu­ment.no. Ru­stad stil­ler ofte spørs­mål som Gram­sci og Chom­sky ikke drøf­tet, som da han i mars lur­te på hvor­for kvin­ne­ne i NRK leg­ger ”så lite vekt på å se sexy ut”, men el­lers er mye av medie­kri­tik­ken hans den sam­me som venstre­si­den ut­vik­let for et halvt år­hund­re si­den.

”Frank Ross­a­viks kom­men­ta­rer om ter­ro­ren i Euro­pa er ut­trykk for en men­tal til­stand: Af­ten­pos­ten fø­ler seg an­svar­lig for da­gens sam­funns­eks­pe­ri­ment”, skrev Ru­stad den­ne uken. Slik kun­ne en hvil­ken som helst marx­ist om­talt Af­ten­pos­ten den gang den sto­re po­li­tis­ke vek­kel­sen hjem­søk­te vårt land. Men så var da også Ru­stad med­lem av SUF i en tid­lig fase. en gang vil­le han ret­tet kri­tik­ken mot Af­ten­pos­tens dek­ning av Viet­nam­kri­gen el­ler dens til­slø­ring av de multi­na­sjo­na­le kon­ser­ne­nes her­jing med ar­beids­folk, nå hev­der han at ”den politisk-kul­tu­rel­le klas­sen” kon­spi­re­rer for å skju­le at na­sjo­nen bry­ter sam­men un­der vek­ten av de islams­ke hor­der. Me­die­ne vink­ler, for­ti­er og vrir på vir­ke­lig­he­ten slik at det tje­ner den rå­den­de ord­ning. Hans Ru­stad har hele ti­den sett det­te klart, først fra venst­re, så fra høy­re.

Som ei­ere av blin­de hø­ner vil kun­ne be­kref­te, hen­der det at de fin­ner korn. Det må ha for­to­net seg som en his­to­risk an­er­kjen­nel­se for re­dak­tø­ren av Do­cu­ment. no og hans mer el­ler mind­re ano­ny­me heia­gjeng, da Af­ten­pos­tens Ha­rald Stang­hel­le for noen da­ger si­den sa at ”pres­sen har vært så redd for ra­sis­me at vi unn­lot å ta opp det pro­ble­ma­tis­ke ved inn-

Som ei­ere av blin­de hø­ner vil kun­ne be­kref­te, hen­der det at de fin­ner korn.

Dvand­ring.”

Stang­hel­le har sik­kert rett i at ulem­per ved inn­vand­rin­gen har vært un­der­rap­por­tert for­di jour­na­lis­te­ne ikke har vil­let pus­te til il­den, en ild som også for­tæ­rer asyl­mot­tak. Men Stang­hel­le had­de minst like rett da han i 2005 skrev i Norsk Re­dak­tør­for­enings år­bok at Carl I. Ha­gen trygt kun­ne slut­te å kla­ge over at in­gen jour­na­lis­ter stem­mer på Frem­skritts­par­ti­et. I prak­sis sti­mu­le­rer nem­lig medie­nes egen lo­gikk ”til den sam­me til­nær­min­gen til po­li­tikk som et po­pu­lis­tisk par­ti” har, men­te han. Me­die­ne for­enk­ler det kom­pli­ser­te, slåss for en­kelt­sa­ke­ne og in­di­vi­det mot sys­te­met, gir rom til mis­nøy­en mot vel­ferds­sta­tens ord­nin­ger, kri­ti­se­rer det of­fent­li­ge by­rå­kra­ti­et, gjør kri­mi­na­li­te­ten vik­ti­ge­re enn den er, og kre­ver øye­blik­ke­li­ge løs­nin­ger på selv de mest kom­plek­se pro­ble­me­ne. Uan­sett hva jour­na­lis­te­ne stem­mer an­net­hvert år, når de er på jobb gjør de li­vet let­te­re for po­pu­lis­te­ne. ike­vel sam­les den frem­med­fiendt­li­ge høyre­si­den til di­gi­ta­le hat­fes­ter mot main­stre­am media (for øv­rig et ut­trykk No­am Chom­sky bruk­te for minst 20 år si­den). De tå­ler ikke in­sti­tu­sjo­ner som har en an­nen for­tel­ling om sam­fun­net enn de­res egen. De li­der av det som fors­ker­ne kal­ler ”Fiendt­li­ge medi­er-fe­no­me­net”. Den­ne til­stan­den kjenne­teg­nes av at men­nes­ker som er dypt en­ga­sjert i en sak, opp­fat­ter at me­die­ne styr­ker mot­stan­der­ne, uan­sett hvor­dan jour­na­lis­tik­ken fak­tisk er.

I en helt fersk bok, ”Mis­stron mot medi­er”, drøf­ter en grup­pe svens­ke medie­fors­ke­re på­stan-

Lde­ne om at mis­til­li­ten til me­die­ne ald­ri har vært sterkere, og at den først og fremst sprin­ger ut av for­ti­el­sen av de ska­der som inn­vand­rin­gen på­fø­rer det svens­ke sam­fun­net.

14 pro­sent av svens­ke­ne sier at de har mis­til­lit til medie­nes dek­ning av inn­vand­rin­gen, men det skyl­des at hele 42 pro­sent av Sve­ri­ge­de­mo­kra­te­nes vel­ge­re me­ner det­te. De som er ster­kest en­ga­sjert i sa­ken, har minst til­lit til pres­sen. Til­li­ten til me­die­ne føl­ger de po­li­tis­ke pre­fe­ran­se­ne. Det er van­lig å kri­ti­se­re jour­na­lis­te­ne for å være lite ob­jek­ti­ve, men det er le­ser­ne som vir­ke­lig er sub­jek­ti­ve. Je­sper Ström­bäck og Bengt Jo­hans­son, pro­fes­so­rer i kom­mu­ni­ka­sjons­vi­ten­skap ved Göte­borgs uni­ver­si­tet, skri­ver at men­nes­ker har en tendens til å opp­fat­te medie­nes inn­hold som en ulem­pe for de stand­punkt de selv har, og en for­del for mot­stan­der­ne. Den­ne opp­fat­nin­gen styr­kes jo sterkere en­ga­sje­men­tet er.

Få me­ner sterkere enn de som ser mus­limsk inn­vand­ring som en ek­sis­ten­si­ell trussel. De på­be­ro­per seg å tale for fol­ket, og ser på me­die­ne som svike­ful­le or­gan for eli­te­ne. Men fol­ket er en tro­løs flokk. Til tross for den enor­me inn­vand­rin­gen til Sve­ri­ge i 2015, til tross for bran­ner og bråk i inn­vand­rer­tet­te by­de­ler, kom­mer ”økt an­tall flykt­nin­ger” først på sjette­plass blant det svens­ke­ne be­kym­rer seg mest for, bak ”økt frem­med­fiendt­lig­het”. Øverst på lis­ten, som det mest tru­en­de av alt, lig­ger ”Forand­rin­ger i jor­dens kli­ma”. Tenk om vi had­de hatt litt mer svens­ke til­stan­der i den nors­ke re­gje­rin­gen. ans Ru­stads og He­ge Stor­haugs le­se­re sto­ler på dem, for­di de for­ster­ker det ver­dens­bil­det de al­le­re­de har. De tror de til­hø­rer en kneb­let ma­jo­ri­tet, mens de i vir­ke­lig­he­ten er en svært høy­lytt mi­no­ri­tet. Folk flest tror ikke at mus­li­men i kas­sen på Prix, el­ler hun som er fast­le­gen de­res, el­ler nest­le­der i Ar­bei­der­par­ti­et, er ende­tids­tegn.

Medie­kri­tik­ken til Gram­sci og Chom­sky falt på stein­jord for­di den ble for grov, selv om de had­de en­kel­te gode po­eng. Slik er det med Ru­stad og Stor­haug også. Pres­sen har sine åpen­ba­re feil, men den er ikke en kon­spi­ra­sjon.

H

FOTO: NTB SCAN­PIX

Få me­ner sterkere enn de som ser mus­limsk inn­vand­ring som en ek­sis­ten­si­ell trussel, skri­ver Om­dal.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.