Ro­na – vei­kryss el­ler by­dels­sen­ter?

Faedrelandsvennen - - MENING -

I for­bin­del­se med rul­le­ring av kom­mune­pla­nen for Kristiansand – sam­funns­de­len, øns­ker po­li­ti­ker­ne spe­si­elt hø­rin­ger rundt Ro­na by­dels­sen­ter. I til­legg har Kor­svik vært in­ne i dis­ku­sjo­nen. Da er ti­den in­ne for å kal­le en spa­de for en spa­de!

●● Ro­na har fi­gu­rert i fle­re kom­mune­pla­ner de sis­te ti­år. Så for noen år si­den ble ved­ta­ket gjort om at Ro­na skal være by­dels­sen­ter for be­folk­nin­gen øst for Varodd­brua. Det vi­ser seg å være alt for lite alt­for sent.

Nor­malt tar en kom­mu­ne sta­tis­tis­ke data som un­der­lag for å lage by­dels­sent­re. I til­fel­let Ro­na må tal­le­ne ha mang­let full­sten­dig mens ar­gu­men­tet om knute­punkt for kol­lek­tiv­trans­port har vært ene­rå­den­de. I vei­krys­set ved Ro­na er det knapt lys etter mør­kets frem­brudd mens det noen hund­re me­ter len­ger øst er fult liv. Hvor­dan er det mu­lig å om­gå dis­se kjens­gjer­nin­ger? Om­kring 30.000 men­nes­ker bor på kom­mu­nens øst­side, noe som er 1/3del av by­ens be­folk­ning.

Å kal­le Ro­na et by­dels­sen­ter for den­ne sto­re de­len av inn­byg­ger­ne er nær­mest en for­nær­mel­se. Plan­ver­ket sier nok­så klart hva som skal være på plass for å kun­ne kal­les et by­dels­sen­ter. Dis­se kra­ve­ne vil nok ikke Ro­na nå på de førs­te ti­år.

Sør­lands­par­ken har i dag vokst til å bli den fore­truk­ne næ­rings­par­ken på Ag­der. I de mer enn 420 virk­som­he­te­ne job­ber det over 6000 an­sat­te. Dis­se om­set­ter for 8-9 mrd NOK år­lig. Be­søks­tal­let lig­ger rundt 10 mil­lio­ner år­lig. De førs­te virk­som­he­te­ne åp­ner Kl.07 og de sis­te sten­ger Kl.22. Det­te er ikke ønske­tall men rea­lis­me.

Blant Sør­lands­par­kens be­sø­ken­de får vi sta­dig høre; ”hvor­for kan vi ikke se film i par­ken?” el­ler ”fin­nes det et bi­blio­tek her?”. Lege­sen­te­ret er full­sten­dig sprengt og kli­nikk som lå i par­ken ble tvun­get til å flyt­te til Lil­le­sand p.g.a. plass­man­gel og ri­gi­de re­gu­le­rings­for­hold. Er det­te bære­kraf­tig by­ut­vik­ling? Bur­de ikke be­boer­ne på øst­si­den få det sam­me til­bu­det som i and­re by­de­ler? Er det ikke miljø­venn­lig å la folk gjø­re fle­re ting sam­ti­dig?

Jeg ut­ford­rer by­ens po­li­ti­ke­re til å inn­se rea­li­te­te­ne. Ro­na er et vei­kryss mens Sør­lands­par­ken er en pul­se­ren­de by­del. Vi er kla­re til å ar­bei­de sam­men med kom­mu­nen for å opp­nå et bru­ker­venn­lig by­dels­kon­sept.

Ti­den er NÅ! ERIK ROSTOFT, dag­lig leder, Sør­lands­par­ken Næ­rings­for­ening

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.