Tu­tu bru­ker or­det apart­heid

Faedrelandsvennen - - MENING -

Bjar­te Bjel­l­ås skri­ver i et le­ser­inn­legg at apart­hei­dan­kla­ge­ne mot Israel er en opp­kon­stru­ert løgn og at de som på­står at det fin­nes apart­heid i Israel ikke aner hva de pra­ter om.

●● Som grunn­lag for dis­se på­stan­de­ne vi­ser han til et be­søk av den sør­afri­kans­ke jour­na­lis­ten Ben­ja­min Po­grund på en Miff-kon­fe­ran­se i Gjø­vik ny­lig.

For meg er det galt å dra Nel­sen Man­de­la inn i den­ne de­bat­ten. Ant­ho­ny Samp­sons bio­gra­fi «Man­de­la» vi­ser at Nel­son Man­de­la had­de et mye mer kri­tisk hold­ning til sta­ten Israel enn det Bjel­l­ås skri­ver. Et ek­sem­pel på det­te var da Man­de­la in­vi­ter­te Yas­ser Ara­fat til den sto­re kon­fe­ran­sen for over 100 al­li­anse­frie land i Dur­ban i sep­tem­ber 1998.

Erke­bis­kop Des­mond Tu­tu er den and­re sto­re sør­afri­kans­ke apart­heid­mot­stan­de­ren, og han har be­søkt Israel og de ok­ku­per­te om­rå­de­ne. Han har etter det en­ga­sjert seg sterkt i den is­ra­els­ke-pa­le­stins­ke kon­flik­ten, og det er lett å fin­ne hans ar­tik­ler og ut­ta­lel­ser på net­tet. Et ek­sem­pel er ar­tik­ke­len «Apart­heid in the Ho­ly Land» som ble trykt i den en­gels­ke avi­sa The Guar­di­an 28. april 2002. Et lite ut­drag her­fra i min over­set­tel­se: «Jeg ble be­drø­vet un­der mitt be­søk til Det hel­li­ge land; det min­net meg så mye om det som skjed­de med oss svar­te men­nes­ker i Sør-afri­ka. Jeg har sett pa­le­sti­ne­re blitt yd­my- ket på kon­troll­punk­ter og vei­sper­rin­ger. De led ak­ku­rat som vi gjor­de da hvi­te po­liti­folk hind­ret oss unge fra å be­ve­ge oss fritt».

Jeg ven­ter ikke at MIFF tryk­ker den­ne ar­tik­ke­len, men den inne­hol­der et ty­de­lig bud­skap fra Afri­kas mest kjen­te kirke­le­der.

KRIS­TEN FLØGSTAD

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.