Svar til Tu­myr og Bergh

Faedrelandsvennen - - MENING -

Etter at le­der­ar­tik­ke­len fra 8. juni nevn­te noe po­si­tivt om Ko­ra­nen, har det blitt sendt inn et par inn­legg med kri­tikk mot Ko­ra­nen og islam.

●● Først ut var Tu­myr med sine «tall og fakta» om Ko­ra­nen. Han hev­det til og med at in­gen vers i Ko­ra­nen be­fa­ler mus­li­mer å være venn­li­ge mot ikke-mus­li­mer. Da har han over­sett vers 60:9: «Al­lah for­byr de­re ikke, hva an­går dem som ikke har kjem­pet mot de­re på grunn av re­li­gio­nen, og som ikke har dre­vet de­re ut av de­res hjem, at de­re hand­ler godt og er rett­fer­di­ge mot dem, for Al­lah els­ker vis­se­lig de rett­fer­di­ge.»

Så hev­der han at vi hel­ler ikke fin­ner ett ord om etik­kens gyld­ne re­gel i Ko­ra­nen. Det ser ut som Tu­myr har glemt vers 41:35: «Og godt og ondt er ikke likt. Gjen­gjeld (da) det (onde) med det bes­te, så (plut­se­lig vil du) se, at den som var din fien­de, er blitt en varm­hjer­tet venn.»

I sitt for­søk på å villede folk vel- ger Tu­myr be­visst å unn­la­te de­ler av over­set­tel­sen på et vers som ikke tje­ner hans for­mål. Or­de­ne i kur­siv er de han ute­lot, 47:5: «Når de­re da (i re­gu­lær krig) mø­ter de van­tro, så hugg dem over hal­sen, og når de­re så har fått makt over dem, så bind dem fast i bånd. Der­nest (sett dem fri) en­ten som nåde el­ler mot løse­pen­ger, inn­til kri­gen av­leg­ger sine byr­der...»

Ver­set gir åpen­bart in­struk­ser for krigs­si­tua­sjon, der det nær­mest er en dyd å gå for nak­ken, da det for­år­sa­ker en umid­del­bar død. Noe an­net vil­le vært tor­tur. Det­te er bo­ken som kri­ti­se­res, som ten­ker på fien­den, selv i krig der mus­li­me­ne er of­fe­ret.

Tu­myr sier at det er det­te bu­det Is-sol­da­te­ne og ter­ro­ris­te­ne føl­ger. Men Is-sol­da­te­ne hals­hug­ger jo fan­ger. Koran­ver­set sier man skal fri­gi fan­ge­ne etter kri­gen. Og ter­ro­ris­te­ne han knyt­ter ver­set til, de dre­per uskyl­di­ge men­nes­ker, al­le and­re ste­der enn på slag­mar­ken. Det er der­for de kal­les ter­ro­ris­ter.

Mot slut­ten skri­ver Tu­myr at «mar­ty­re­ne» føl­ger den islams­ke lære. Det­te kan kun stem­me hvis de le­ser Ko­ra­nen slik Tu­myr gjør.

Det and­re inn­leg­get var av As­bjørn Bergh som hev­det at man fin­ner opp­ford­rin­ger til grov vold mot an­ner­le­des­ten­ken­de i Ko­ra­nen. Det­te er feil og hel­ler en grov an­kla­ge mot Ko­ra­nen. Det er nok der­for Bergh ikke har fun­net plass til ett enes­te ko­ran­vers som be­vi­ser det­te. Iste­den si­te­rer han noen som sier at islam er hva mus­li­me­ne til en­hver tid gjør den til. Da si­te­rer jeg ima­men i Nor­dens størs­te mos­ké: «Fra en mus­lims stå­sted er ikke islam sum­men av hva mus­li­mer flest me­ner til en­hver tid. Islam er, og vil være, den læ­ren som kan ut­le­des av Ko­ra­nen og pro­fe­ten Mu­hammads tolk­ning av den­ne». YASIR FAWZI,

Imam, Ah­ma­di­yya Mus­lim Ja­ma’at

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.