Pa­si­ent­rei­ser

Faedrelandsvennen - - MENING -

Jeg had­de ald­ri trodd at jeg skul­le være så mo­dig å sen­de et le­ser­inn­legg til avi­sen. I sene kvelds­ti­mer, ale­ne i hu­set, kjen­ner jeg at jeg har mot.

●● Man­ge av oss opp­le­ver å få en kreft­syk i fa­mi­li­en. Det kan være man­ge tøf­fe da­ger med smer­ter, celle­gift og ube­hag. Det å unn­gå in­fek­sjo­ner i den­ne ti­den er vik­tig for ikke å stan­se livs­vik­tig behandling. Man­ge so­sia­le sam­vær må vi tak­ke nei til, kan­skje en burs­dag til et barne­barn som er blitt litt «snør­re­te». Ven­ner som kom­mer på be­søk er fris­ke, men spri­ter li­ke­vel hen­de­ne når de kom­mer inn.

Så kom­mer da­gen da be­hand­lin­gen må fort­set­te i Oslo. Det være seg «høy­doser» av celle­gift el­ler høs­ting av stam­cel­ler. Be­hand­lin­gen set­ter im­mun­for­sva­ret kraf­tig til­ba­ke. Da det drei­er seg om pen­ger må vi bru­ke bil­ligs­te reise­måte. Det blir «Helse­bus­sen». At den skal være den størs­te bak­te­rie­bom­ben un­der be­hand­lin­gen er leit. Der sit­ter vi tett sam­men, al­le med sine for­skjel­li­ge bak­te­ri­er og vi­rus. Noen vir­ker mer enn vil­li­ge til å dele sin bak­te­rie­flo­ra med med­pas­sa­sje­re­ne. Ald­ri har jeg sit­tet i en rute­buss hvor det er så mye snørr, hos­te og ny­sing som i den­ne bus­sen.

Selv om det er van­lig folke­skikk å hol­de for mun­nen ved ny­sing og hos­ting er det in­gen opp­slag om det­te i bus­sen. Jeg skul­le øns­ke det kom et slikt opp­slag ved si­den av pris­lis­ten for kjøp av brus og rund­styk­ker:

Kjæ­re med­men­nes­ke! Tenk på dine med­pas­sa­sje­rer, noen har dår­lig im­mun­for­svar. Vær snill å hold for mun­nen ved hos­ting og ny­sing.

Jeg reg­ner også med at de som be­tje­ner bus­sen ser det som nød­ven­dig å bli hjem­me når de vet at de er smitte­bæ­re­re.

Hva er bil­ligst, å sen­de pa­si­en­ter med dår­lig im­mun­for­svar med en taxi til Oslo, el­ler å opp­ta en plass på syke­hu­set på grunn av in­fek­sjon?

EDITH SLETTEBØ

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.