Trump og in­ter­na­sjo­nalt sam­ar­beid

Faedrelandsvennen - - MENING -

Man bør vel­ge dia­lo­ger ver­den rundt med al­le land og al­le lands pre­si­den­ter og stats­mi­nist­re. In­ter­na­sjo­nalt sam­ar­beid er pa­ro­len for ti­den.

●● Det har vært en kald krig i ver­den etter den 2. ver­dens­krig. Og det har ikke blitt mind­re skum­melt og far­lig med åre­ne. I dag har fle­re land atom­vå­pen, og jor­da kan ut­slet­tes på se­kun­der. Men det skjer ikke, si­den vi øns­ker å bo og å ar­bei­de her. USA bør ikke være over­leg­ne al­le and­re sta­ter. Men bør hel­ler sam­ar­bei­de og vise vil­je og evne til å gjø­re gode ting i ver­den.

Det har vært prøve­spreng­nin­ger i ver­dens­rom­met helt si­den kapp­lø­pet i den kal­de kri­gen mel­lom USA og Sov­jet­unio­nen. Men sta­ter bør ikke gjø­re far­li­ge ting, og ting som man­ge and­re land er ueni­ge i. Der­for bør man pas­se på Nord-ko­rea, og sør­ge for at prøve­spreng­nin­ger ikke spres. Og så er in­tel­li­gen­sen i so­sia­lis­tis­ke re­gi­mer ofte ikke høy­ere enn lan­dets leder, og det er der­for lett å kom­me inn i vane­tenk­ning og selv­føl­ge­lig­he­ter uten at man stil­ler spørs­mål ved det som skjer. Prøve­spreng­nin­ger bør vi ha slutt på, og Nord-ko­rea må over­vå­kes hvis de hol­der på med det­te. Det gjel­der også al­le and­re land som hol­der på med det­te. Vi kan ikke fin­ne oss i far­li­ge eks­pe­ri­men­ter med atom­vå­pen.

Ame­ri­ka bør være opp­tatt av å etab­le­re og å vi­dere­ut­vik­le sam­ar­beid med land i ver­den. Hvis man he­ver seg over alt og al­le, kom­mer man ikke langt i da­gens land og mar­ke­der. Det er der­for vik­tig at land snak­ker godt og po­si­tivt til hver­and­re, og at man ikke dre­per kon­struk­ti­ve for­søk på fred og for­soning og for­dra­ge­lig­het. SVERRE LAR­SEN, Kristiansand

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.