Retts­fø­lel­sen

Faedrelandsvennen - - MENING -

Er ikke retts­fø­lel­sen et re­sul­tat, ut­vik­let på de­mo­kra­tisk og em­pa­tisk vis?

Hvor skyld og straff er en del av bil­det, og hvor al­le må be­ta­le for sine brudd på lo­ve­ne, uten at det nød­ven­dig­vis må være hen­syns­løst kon­se­kvent?

Jeg sy­nes det vir­ker un­der­lig at psy­ko­lo­ger slår ut med ar­me­ne og er­kjen­ner at barn og vold er for lite fors­ket på. Sam­ti­dig som de kon­klu­de­rer med mi­ni­mal fare for gjen­ta­gel­se i fram­ti­da, når det gjel­der en 16 år gam­mel kniv­mor­der her i byen.

Sant nok, mye kan skje når en slik ung­dom vokser til. Mye til det bed­re og mer ba­lan­ser­te. Men har vi dek­ning for å si at det ikke kan gå den stikk mot­sat­te vei­en? Fædre­lands­ven­nens kul­tur­re­dak­tør har man­ge kla­re tan­ker i den­ne for­bin­del­se. Tan­ker som vei­er for og imot. Tør vi slip­pe ham ut etter 7 år? Med for­hå­pent­lig et ba­lan­sert sin­ne? Og en voks­ne­re an­svars­be­visst­het? Gjør et lite an­tall år bak mu­re­ne sitt til at hans fø­lel­ses­løs­het for­svin­ner? Og hans idea­ler og man­ge volds­fil­mer på gutte­rom­met mis­ter sitt på­virk­ning?

Hvor­dan kan godt ut­dan­ne­de psy­ko­lo­ger mene det? Al­le bør få sjan­sen, blir det sagt. Men of­re­ne får ikke det.

ÅSMUND OLAF UNHJEM

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.