Nå kan du lese «fly­vedikt» i Mar­kens

Faedrelandsvennen - - KULTUR - KRISTIAN HOLE

Gade­kunst-fes­ti­va­len og for­fat­ter At­le Hå­land står bak «fly­vedik­tet» du kan se i Mar­kens.

– Dik­tet er in­spi­rert av Kristiansand, og jeg gikk litt til­ba­ke til sti­len på min and­re ut­gi­vel­se «Vann­fall», som inne­hol­der noen kor­te dikt, sier for­fat­ter At­le Hå­land til Fædre­lands­ven­nen.

Pro­sjek­tet har verk­tit­te­len «Ord For Ga­den», og det er Gade­kunst-fes­ti­va­len som tok ini­tia­ti­vet til dikt­stun­tet. Bok­sta­ve­ne er prin­tet med la­ser på tre­verk, og det hele er satt sam­men på Ma­ker­space i Kristiansand.

Tors­dag kveld ble dik­tet, som be­står av fem lin­jer, mon­tert i Mar­kens gate. Det ly­der som føl­ger:

«Reg­net styr­ter, ha­vet flom­mer, vin­den slår, hu­sen er bygd på sand, og de fal­ler».

MIDT I MAR­KENS GATE

Dik­tet be­gyn­ner ved San­dens kjøpe­sen­ter ved Toll­bod­gata og strek­ker seg til slut­ten av Mcdo­nalds-byg­get, hvor Dron­nin­gens gate krys­ser.

– Vi ten­ker at si­den det­te er et test­pro­sjekt skal vi la det hen­ge i to-tre uker, opp­ly­ser Ar­ne Vill­helm Tellef­sen, nest­le­der i Gade­kunst.

– Hvor­dan kom de­re på ide­en? – Ide­en opp­sto da vi kon­ver­ser­te med den spans­ke kunst­ne­ren Isaac Cor­dal, som har bi­dratt til Gade­kunst i fle­re år, som idé­myld­ret om et pro­sjekt midt i Mar­kens. Det end­te opp med at vi tenk­te at vi kun­ne bru­ke noen lo­ka­le poe­ter, si­den Sørlandet har så man­ge dyk­ti­ge. Og val­get falt den­ne gan­gen på At­le Hå­land, for­tel­ler Tellef­sen.

– Er det­te noe de­re kom­mer til å gjen­ta?

– Hvis vi mer­ker bra in­ter­es­se og til­bake­mel­din­ger fra folk, kom­mer vi til å jak­te etter fle­re sør­lands­poe­ter som kan bi­dra. Et av må­le­ne for Gade­kunst-fes­ti­va­len er jo at det skal skje ting året rundt, leg­ger Tellef­sen til.

ELEFANTKUNST

Men fly­vedik­tet er ikke det enes­te som Gade­kunst-fes­ti­va­len har pyn­tet Kvad­ra­tu­ren med de sis­te uke­ne.

I for­ri­ge uke ble også den sør­li­ge veg­gen til Thon Ho­tel i Kristian IVS gate. pyn­tet med en gi­gan­tisk ele­fant, sig­nert den ber­gens­ke kunst­ne­ren AFK.

– Det har vært vel­dig stor in­ter­es­se rundt ver­ket, og al­le er po­si­ti­ve. Vi har som mål å pyn­te opp ste­der som i ut­gangs­punk­tet ikke har noe in­ter­es­sant es­te­tikk. Vi vil løf­te ste­der som ikke er så hyg­ge­lig å være, av­slut­ter Tellef­sen.

FOTO: KRISTIAN HOLE

Tors­dag kveld ble det­te «fly­vedik­tet» hengt opp i stål­vai­ere i Mar­kens gate, mel­lom Mcdo­nalds og San­dens kjøpe­sen­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.