Ylva skal syn­ge ny flørte­sin­gel på ut­solgt kon­sert

Med den fers­ke som­mer­sin­ge­len «Get With Me» i ba­ga­sjen, gle­der Ylva Olai­sen seg til å opp­tre for 12.000 til­skue­re un­der årets Pink Par­ty.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: KRISTIAN HOLE kristian.hole@fvn.no

– Det var helt crazy å spil­le på Pink Par­ty i fjor, og til­skuer­ne var så søte. Å syn­ge foran 17.000 var helt vilt, så jeg gle­der meg utro­lig mye til å gjen­ta det på lør­dag, sier Ylva Olai­sen, som for man­ge ble kjent da hun kom på andre­plass un­der fjor­årets ut­ga­ve av ta­lent­pro­gram­met «The Stream» på TV 2.

Lør­dag spil­ler hun alt­så på årets Pink Par­ty på Sør­lands­sen­te­ret, hvor det er an­slått at det kom­mer rundt 12.000 til­skue­re.

FERSK SINGEL

Vi­de­re sier Olai­sen at hun gle­der seg eks­tra mye til å spil­le sin nye som­mer­låt «Get With Me», hvor hun selv har bi­dratt med både me­lo­di, tekst og pro­duk­sjon.

– Lå­ten hand­ler om ei jen­te som li­ker en gutt vel­dig godt, men han er usik­ker på hva han vil. Det er en som­mer­flør­ten­de singel om av­stands­for­els­kel­se, for­tel­ler den unge sang­fug­len om sin­ge­len, som ble spilt inn i Dan­mark i fjor.

– Hvor går vei­en vi­de­re for deg i som­mer?

– I til­legg til å spil­le på Pink Par­ty og noen and­re fes­ti­va­ler, skal jeg også rei­se til Oslo for å plan- leg­ge høs­ten sam­men med Uni­ver­sal Mu­sic. Jeg skal også til­brin­ge tid i stu­dio for å job­be med nye lå­ter som kan­skje slip­pes sei­ne­re i år.

FINSK SUPERSTJERNE

Øverst på pla­ka­ten un­der årets Pink Par­ty tro­ner den fins­ke su­per­stjer­nen Isac El­liot, som også head­li­net som­mer­fes­ten i 2015.

Olai­sen hå­per at hun får mu­lig­he­ten til å hil­se på ar­tis­ten, som si­den 2013 har tatt Skan­di­na­via med storm med hit­lå­te­ne «New Way Ho­me» og «Just Can’t Let Her Go».

– Jeg var jo stor­fan av Isac da jeg var yng­re, så det had­de vært hyg­ge­lig om jeg kun­ne fått hilst på han back­sta­ge på lør­dag, sier Olai­sen.

Det nors­ke boy­ban­det The Main Le­vel, rap­pe­ren Ginob­less, elek­tro­nika­grup­pa Je­sus Lo­ves Electro, break­dan­ce-gjen­gen King­wings Crew og sør­land­s­trio­en SOFA skal også spil­le un­der årets som­mer­fest.

FÆRRE TIL­SKUE­RE

Men til tross for at Fin­lands svar på Jus­tin Bie­ber re­tur­ne­rer til Sørlandet, blir det ikke noe pu- bli­kums­re­kord i år. Det skyl­des at Sør Cup sitt show ikke er en del av årets pro­gram, noe som fø­rer til at til­skuer­tal­let blir mind­re enn fjor­årets, som var på rundt 17.000 pub­li­kum­me­re.

Li­ke­vel er sen­ter­le­der Ru­ben Store­vold stor­for­nøyd:

– Vi er ut­solgt med 12.000 bil­let­ter, be­kref­tet Store­vold over­for Fædre­lands­ven­nen tors­dag morgen.

Vi­de­re la han til at all lo­gis­tikk var på plass før den sto­re som­mer­fes­ten.

– Det blir satt opp eks­tra bus­ser, men er­fa­rings­mes­sig blir man­ge kjørt ut i bil. Vi har nær­me­re 4000 par­ke­rings­plas­ser og en god infrastruktur med fle­re inn­kjø­rin­ger, så det fun­ge­rer me­get bra. El­lers så an­be­fa­ler vi at man tar med seg godt hu­mør og er kla­re for årets mu­si­kals­ke høyde­punkt for barn og unge, av­slut­ter Store­vold.

ARKIVFOTO: SONDRE STEEN HOLVIK

Ylva Olai­sen (17) fra Vågs­bygd gle­der seg til å fram­føre sin nye låt «Get With Me» un­der Pink Par­ty lør­dag.

FOTO: SONDRE STEEN HOLVIK

Isac El­liot re­tur­ne­rer som årets head­li­ner på Pink Par­ty. Her er han på sce­nen ved Sør­lands­sen­te­ret i 2015.

FOTO: LENA RUSTAN FIDJESTAD

Ylva Olai­sen, som går un­der ar­tist­nav­net YLVA, er en av fle­re lo­ka­le ar­tis­ter som skal spil­le på årets Pink Par­ty.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.