En flott som­mer med He­le­ne Bøks­le

Faedrelandsvennen - - KULTUR - RU­NE SLYNGSTAD

VISESANG/SALMER He­le­ne Bøks­le

«Ved Ha­vet» Lan­ter­na/lyd­mu­ren

Lan­dets bes­te vo­ka­list vi­ser hvor­for vi kan kal­le hen­ne ak­ku­rat det. Nok en gang!

He­le­ne Bøks­le skal ut på som­mer­tur­né. I kon­sert­ba­ga­sjen har hun blant an­net med seg san­ger som hun ga ut i fjor, sam­men med far Ivar Bøks­le, kalt «San­ger fra vår ø», pluss de fem som fins på den­ne Ep’en. Tre av dem er helt nye inn­spil­lin­ger. De fins bare på di­gi­ta­le platt­for­mer.

Noen av san­ge­ne er kjen­te klas­si­ke­re fra sang­bo­ken og salme­bo­ken. Ep’en åp­ner med «Vi skal ikkje sove bprt su­mar­nat­ta» med tekst av Geir Tveitt og me­lo­di As­laug Lå­stad Ly­gre. Den fins al­le­re­de i man­ge ver­sjo­ner, men som seg hør og bør så le­ve­rer Bøks­le den bes­te til nå. Hun kla­rer å gjø­re den­ne san­gen til sin egen med sin ster­ke stem­me og med et ar­ran­ge­ment som tref­fer tekst­uni­ver­set.

Det er lett å kom­me i godt som­mer­hu­mør når vi hø­rer, «Kom ven­ner». Akus­tisk og med tøft og farge­rikt fele­spill. Tit­tel­spo­ret er så ny­de­lig og mek­tig at man får lyst til å set­te seg nede ved fjære­stei­ne­ne el­ler på sva­ber­get og høre og se bøl­ge­ne fra ha­vet skvul­pe mens må­ke­ne skri­ker og ja­ger etter mer mat.

De to and­re lå­te­ne er sa­kra­le. Erik Bye skrev «Blå sal­me». Her gjør He­le­ne Bøks­le en sterk ver­sjon av den. Den byg­ger seg opp, og det lå­ter auto­ri­tært og for­fø­ren­de. Til slutt tar Bøks­le for seg den 110 år gam­le sal­men til An­ders Hov­den, «Fa­gert er lan­det». Det­te er en slags fedre­lands­sang som man­ge sang på klasse­rom­met på 50- og 60-tal­let. Det var til og med man­ge som måt­te pug­ge den.

He­le­ne Bøks­le ber ikke om at vi skal pug­ge den, men hun gjør så­pass mye nytt med den at sal­men fram­står som re­le­vant også i 2017. Det er slik det er med hen­ne; hun ska­per liv i san­ge­ne hun syn­ger, uan­sett om de er gam­le el­ler nye. Det gjør hun for­di hun har den ster­kes­te stem­men i lan­det, og for­di hun og mu­si­ker­ne hen­nes vet hvor­dan de skal gjø­re det nenn­somt, be­ta­gen­de, vak­kert og fint­fø­len­de.

Na­sjo­nal­ro­man­tik­ken le­ver vi­de­re med He­le­ne Bøks­le.

FOTO: PRESSEFOTO

He­le­ne Bøks­le er ak­tu­ell med al­bu­met «Ved Ha­vet».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.