Et stort, støy­en­de in­gen­ting

Faedrelandsvennen - - KULTUR - ROY SØBSTAD

HARDROCK Nick­el­back

«Fe­ed The Machi­ne» Bmg/war­ner

Nick­el­back er mu­li­gens ikke like ille som en del skal ha det til. Men så vil da også en del ha det til at Nick­el­back er ver­re enn pest.

Al­le om­ta­ler av Nick­el­back må be­gyn­ne med noen lin­jer om hvor ha­tet de er. Nå er det ty­de­lig­vis man­ge som li­ker dem også – i lø­pet av sine 22 år har ka­na­dier­ne solgt over 50 mil­lio­ner pla­ter, og i sep­tem­ber skal de nok en gang spil­le i selv­es­te Oslo Spekt­rum – men de har det med å bli over­dø­vet av al­le som bare ikke kan for­ak­te ban­det nok. Og når man hø­rer «Fe­ed the Machi­ne», er det vans­ke­lig å ikke gi ha­ter­ne litt rett.

De ag­gres­si­ve, lik­som-ang­st­rid­de rocklå­te­ne (tit­tel­spo­ret, «Must Be Nice»), de helt ufor­plik­ten­de for­sø­ke­ne på po­li­tis­ke teks­ter («Si­lent Ma­jority») og de Bon Jo­vi-ak­ti­ge, hjer­tet-uten­på-skjor­ten-bal­la­de­ne («Song on Fire»): Alt sam­men lå­ter like bom­bas­tisk, like me­ka­nisk, like på­tatt, like hult. Jeg me­ner, hvem er det egent­lig den 42 år gam­le mange­mil­lio­næ­ren Chad Kro­e­ger hen­ven­der seg til når han brø­ler tekst­lin­jer som «You won­der why you’ve ne­ver fai­led/your li­fe’s a god­damn fai­ry­ta­le»?

Li­vet er for kort til å gå rundt og hate rock­band. Men et så... tø­ve­te et som Nick­el­back må det være lov å bli i hvert fall lite­grann opp­gitt over.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.