Janne Ros­sen

Faedrelandsvennen - - NÆRT - TONJE SKARPENGLAND

●● Fre­dag 16. juni for­svar­te Janne Ros­sen dok­tor­grads­av­hand­lin­gen sin ved Sørlandet Syke­hus Kristiansand. Av­hand­lin­gen har tit­te­len «Oxytocin aug­men­ta­tion and its as­socia­tions with la­bor out­co­mes», og ut­går fra «Insti­tutt for la­bo­ra­to­rie­me­di­sin, kvin­ne- og barne­syk­dom­mer», ved NTNU. Ros­sen har hatt Torbjørn Moe Egge­bø og Ing­vild Vi­stad som vei­le­de­re.

Oxytocin er et hor­mon som ofte blir brukt un­der fød­se­len for å øke styr­ken på fød­sels­rie­ne. Man­gel på kla­re in­di­ka­sjo­ner for bruk av oxytocin har ført til ulik prak­sis og til­fel­dig bruk. Hen­sik­ten med stu­di­en var å un­der­sø­ke om det kan være en sam­men­heng mel­lom bru­ken av oxytocin og hvor­dan fød­se­len blir for kvin­nen og for bar­net, samt å pre­sen­te­re hvor­dan sys­te­ma­tisk bruk av et klas­si­fi­ka­sjons­sys­tem kan bru­kes for å eva­lu­ere og kva­li­tets­sik­re ut­fall og hen­del­ser for mor og barn i for­bin­del­se med fød­sel.

Ros­sen og med­ar­bei­de­re kon­klu­der­te blant an­net med at mål­ret­tet bruk av oxytocin un­der fød­sel før­te til re­du­sert to­tal­bruk av oxytocin, og var as­so­si- ert med færre akut­te kei­ser­snitt og færre barn med lav ph i nav­lesno­ra. I til­legg me­ner fors­ker­ne at Rob­sons 10-grup­pe klas­si­fi­ka­sjons­sys­tem kan være et nyt­tig hjelpe­mid­del for å kva­li­tets­sik­re fød­sels­ut­fall og for å sam­men­lig­ne uli­ke føde­av­de­lin­ger ved for­skjel­li­ge syke­hus.

Janne voks­te opp i Stokke­lands­sko­gen i Søg­ne, der hun gikk på bar­ne- og ung­doms­sko­le. Hun var russ i 1994 ved Vågs­bygd Vi­dere­gå­en­de sko­le før hun stu­der­te medi­sin ved Uni­ver­si­te­tet i Göt­tin­gen, Tysk­land. Hun job­ber som over­lege ved Kvinne­kli­nik­ken på Sørlandet syke­hus Kristiansand.

Hjer­te­ligs­te gra­tu­la­sjo­ner fra fa­mi­li­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.