10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

24. JUNI 2007

●● Det er brutt ut åpen krig om Ag­der Ener­gi i par­ti­et Høy­re. Parti­fel­le Svein Har­berg er for­ban­net og opp­gitt over Pe­ter Git­marks ut­ta­lel­ser om kom­mune­po­li­ti­ke­re og Ag­der Ener­gi. – Ja visst er jeg det. Han snak­ker ned­la­ten­de om lo­kal­po­li­ti­ke­re, sier Svein Har Har­berg. «Kom­mune­po­li­ti­ke­re er upro­fe­sjo­nel­le og bør ikke sty­re bedrifter», sa Høy­res stor­tings­re­pre­sen­tant Pe­ter Git­mark til Fædre­lands­ven­nen den­ne u uka. Han slak­tet ei­er­po­li­tik­ken til komm mu­nen og kal­te kraft­sel­ska­pet en hel­lig ku og opp­ford­ret kom­mu­ne­ne til salg. Sve Svein Har­berg er rys­tet over sin parti­fel­le som inn­røm­mer at han har snak­ket tett med Stat­kr Stat­krafts le­del­se og har sagt at det er bra hvis de over over­tar ei­er­ska­pet i Ahg­der Ebe­ri­gi.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.