Ha­rald Se­land er 100 år

Faedrelandsvennen - - NÆRT - NTB

●● Kjøp­mann Ha­rald Se­land, Mo­lands­vei­en 211, 4985 Ve­gårs­hei, fyl­ler 100 år 24. juni. Ju­bi­lan­ten har hele li­vet bodd på Ve­gårs­hei.

Ha­rald Se­lands to førs­te skole­år var på Se­lås sko­le, men fa­mi­li­en flyt­tet til Mo­land der hans far star­tet land­han­del, da det på den ti­den var mye folk og ak­ti­vi­tet i for­bin­del­se med an­leg­ging av jern­ba­nen. Han fort­sat­te på sko­len i My­ra, og tok fyl­kes­sko­le og han­dels­sko­le i Aren­dal. Yr­kes­li­vet star­tet han i sin fars land­han­del, over­tok etter hvert drif­ten selv og drev i man­ge år bu­tik­ken sam­men med kona Ag­nes. De sis­te åre­ne ar­bei­det han i Ve­gårs­hei Spare­bank. Han har også hatt mye gle­de av å være sam­men med fa­mi­li­en; som etter hvert også om­fat­tet barne­barn og olde­barn.

Som pen­sjo­nist har han med sin gode hu­kom­mel­se vært med å for­mid­le his­to­ri­en om blant an­net jern­bane­an­leg­get, kri­gen og land­hand­le­ri­et på Ve­gårs­hei, samt his­to­rie rundt plas­ser og per­soner. Ve­gårs­hei bygde­tun og and­re med his­to­risk in­ter­es­se har hatt mye gle­de av det­te, og i 2006 ble Ha­rald Se­land til­delt Ve­gårs­hei kom­mu­nes kul­tur­pris. Ju­bi­lan­ten har hatt in­ter­es­se for bi­ler og tra­fikk og hele li­vet. 90 år gam­mel ga han ut en bok om bi­lens his­to­rie på Ve­gårs­hei. Da­gen fei­res med nær fa­mi­lie og ven­ner på Ve­gårs­hei boog om­sorgs­sen­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.