Ivar Haa­land er 85 år

Faedrelandsvennen - - NÆRT - NTB

●● Si­vil­in­ge­ni­ør Ivar Haa­land, Ned­re Skilsø 32, 4818 Fær­vik fyl­ler 85 år 24. juni.

15 år gam­mel flyt­tet ju­bi­lan­ten fra Nøt­ter­øy til Aren­dal. Etter real­ar­ti­um, mi­li­tær­tje­nes­te, be­fals­opp­læ­ring og tid som verne­plik­tig of­fi­ser gjen­nom­før­te Ivar Haa­land tek­nis­ke stu­di­er ved Uni­ver­sity of Dur­ham i Eng­land, der han ble byg­nings­in­ge­ni­ør i 1956, og had­de prak­sis in­nen of­fent­lig virk­som­het i rundt tre år.

I lø­pet av de nes­te 30 år prak­ti­ser­te han i råd­gi­ven­de in­ge­ni­ør­virk­som­het i Sve­ri­ge og Nor­ge, den ve­sent­li­ge tid an­satt hos Si­vil­in­ge­ni­ør Aa­ge O.W. Lind­boe AS, se­ne­re Mul­ti­con­sult AS, en­ga­sjert i uten­lands­opp­drag, med opp­drag i Mel­lom-ame­ri­ka og Midt­østen i til sam­men seks år.

Ju­bi­lan­tens hobbi­es er fri­lufts­liv, hage­ar­beid, for­enin­ger og me­nig­het. Han har vært med­lem i NIF Tek­na i 60 år og for­mann i Kristiansand-av­de­lin­gen i to perioder. Som pen­sjo­nist la­ger han små skrif­ter fra bar­ne- og ung­doms­ti­den, samt med te­ma­er fra krigs­tid og freds­tid. Som pen­sjo­nist flyt­tet han til­ba­ke til Aren­dal i 1996.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.