50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

24. JUNI 1967

●● Lund­si­den i Kristiansand har i dis­se da­ger fått et nytt ka­fe­te­ria­inn­slag. «Ele­vi­ne» - som ste­det he­ter - lig­ger sen­tralt til med ut­sikt mot Run­din­gen. «Ele­vi­ne» fikk en trang fød­sel for så vidt som de folke­valg­te ikke kun­ne bli helt eni­ge om man skul­le leg­ge ut ste­det, men etter at pla­ne­ne om­kring Lund Torv ble flyt­tet et an­net sted, var det grønt ønt lys for Hans Dag­finn Sol­lies «Ele­vi­ne» Hva lunds­bo­ere vil hil­se med spe­si­ell gle­de er blant an­net at by­de­len nå har fått sine førs­te of­fent­li­ge toa­let­ter, i kjel­ler­eta­sjen. Det var r en be­tin­gel­se som Sol­lie måt­te akse­pep­te­re for å dis­po­ne­re ste­det. Ka­fe­te­ria­en aen har ter­ras­se med 60 sitte­plas­ser, in­ne­ne er det plass til 70.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.