Start-spil­ler­ne: – Vil gjø­re klub­ben mer at­trak­tiv

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: HÅVARD KARL­SEN ha­vard.karl­sen@fvn.no

Spil­le­re og tre­ne­re har sto­re for­vent­nin­ger med nye ei­ere på plass.

Tors­dag ble det klart at fem søkk­rike in­ves­to­rer fra gam­bling­in­du­stri­en går inn i Start. De nye ei­er­ne vil stil­le 40 mil­lio­ner kro­ner til dis­po­si­sjon for klub­ben over en ti­års­pe­rio­de.

Stei­nar Pe­der­sen har vært bort­reist de sis­te da­ge­ne i for­bin­del­se med UEFA Pro-li­sens­kur­set han tar. Start-tre­ne­ren har vært in­for­mert om pro­ses­sen helt fra be­gyn­nel­sen av.

– De nye ei­er­ne har lyst til å ska­pe en­tu­si­as­me og stolt­het rundt Start. Det er kjempe­bra og fan­tas­tisk for klub­ben, sier han.

Start En Drøm AS, som ak­sje­sel­ska­pet skal he­te, vil i førs­te om­gang sky­te inn ti mil­lio­ner kro­ner i klub­ben. De pen­ge­ne skal bru­kes til drift ut året.

– Det vik­tigs­te er at sty­ret i klub­ben står bak det­te, og sa­ken må godkjennes i et eks­tra­or­di­nært års­møte. Jeg hå­per at det går igjen­nom, og at vi kan set­te fart på ting. Det­te er start­skud­det på noe som vi al­le skal job­be hardt for at skal bli en suk­sess, sier Pe­der­sen.

Start har fo­ku­sert på å kut­te kost­na­der de sis­te se­son­ge­ne. I fjor re­sul­ter­te det et over­skudd i drif­ten, men et ned­rykk til 1. di­vi­sjon på ba­nen.

De nye ei­er­ne øns­ker å løf­te Start opp til top­pen av norsk fot­ball. Må­let er opp­rykk i 2017, og året etter skal la­get etab­le­re seg i Elite­se­ri­en.

– Må­le­ne er rea­lis­tis­ke, og noe å job­be etter. Det er vik­tig å nev­ne at de nye ei­er­ne også be­sit­ter en kom­pe­tan­se som er spen­nen­de. Det går på sys­te­mer og sta­ti­stik­ker, og vil hjel­pe oss å kva­li­tets­sik­re en del ting, selv om vi ikke må glem­me den men­nes­ke­li­ge fak­to­ren og ty­per. Men kom- bi­na­sjo­nen av kom­pe­tan­se blir vel­dig po­si­tiv, sier Pe­der­sen.

Han un­der­stre­ker også klub­bens an­set­tel­se av en sports­lig leder vil hjel­pe. Den pro­ses­sen er blitt satt litt på vent i de sis­te må­ne­de­ne. Stabæks In­ge André Ol­sen sei­ler opp som den he­tes­te kan­di­da­ten til job­ben.

– Det vil let­te job­ben i spil­ler­lo­gis­tik­ken, og er noe jeg øns­ker vel­kom­men, sier Pe­der­sen.

Spil­ler­ne ble in­for­mert om de nye ei­er­ne og den nye kur­sen un­der et all­møte på Spare­ban­ken Sør Are­na tors­dag.

– Det vir­ker vel­dig po­si­tivt og spen­nen­de, og jeg tror det­te vil gjø­re klub­ben mer at­trak­tiv for både spil­le­re og næ­rings­li­vet. Man får også en for­ut­sig­bar­het, og nå kan klub­ben byg­ge opp noe, uten hele ti­den å måt­te ten­ke på al­le ut­ford­rin­ge­ne med øko­no­mi­en, sier Håkon Op­dal.

FOTO: NTB SCAN­PIX / REIDAR KOLLSTAD

Start-keeper Håkon Op­dal og tre­ner Stei­nar Pe­der­sen er sik­ker på at Start vil få seg et løft i åre­ne som kom­mer, med nye ei­ere og en ny kurs.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.