Ut­ford­rer den nors­ke spill­mo­del­len.

Men fot­ball­pre­si­den­ten sier det er opp til klub­be­ne hvil­ke in­ves­to­rer man øns­ker.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: STEFFEN STENERSEN steffen.stenersen@fvn.no

– Det er grunn til å tro at det­te er pen­ger som del­vis er tjent via spill­sel­ska­per som ope­re­rer i en grå­sone opp mot norsk lov. Slik sett er det en ut­ford­ring, ikke pri­mært for Norsk Tipping, men for den nors­ke penge­spill­mo­del­len og det over­skud­det den ska­per til barn og unge over hele lan­det.

Det er Tonje Sag­stu­ens kom­men­tar til Start nye pla­ner. Hun er kom­mu­ni­ka­sjons­sjef i Norsk Tipping.

– UT­FORD­RER GRUN­NEN

Tors­dag ble det pre­sen­tert sto­re pla­ner på en presse­kon­fe­ran­se på Spare­ban­ken Sør Are­na, hvor fem in­ves­to­rer går inn og dan­ner «Start En Drøm AS». In­ves­to­re­ne er al­le in­volvert i sel­ska­pet Ga­ming In­no­va­tion Group, som til­byr tje­nes­ter til spill­sel­ska­per. GIG ei­er også spille­sel­ska­per som Guts og Rizk.

Det er pri­vat­per­sone­ne bak GIG som går inn i Start.

Det­te får Norsk Tipping til å rea­ge­re. I Nor­ge er det spill­mono­pol. Et mono­pol som de sis­te åre­ne har vært un­der sterkt press, spe­si­elt med tan­ke på kon­kur­ran­sen fra spill­sel­skap som ope­rer fra ut­lan­det. Det har fle­re gan­ger den sis­te ti­den vært dis­ku­tert om uten­lands­ke spill­sel­skap skal få li­sens i Nor­ge.

– 2. mai ved­tok Stor­tin­get en ny penge­spill­mel­ding. Der fikk ene­retts­mo­del­len brei til­slut­ning. Sli­ke fram­støt vi nå ser, ut­ford­rer grun­nen til at po­li­ti­ker­ne øns­ker en slik mo­dell i Nor­ge. Gjen­nom to grun­di­ge ut­red­nin­ger som ble la­get i for­kant av den nye spill­mel­din­gen, ble det slått fast at det å slip­pe inn den­ne ty­pen ak­tø­rer vil svek­ke ver­net for spil­le­re som sli­ter med penge­spill, og det vil i til­legg re­du­se­re over­skudd til fri­vil­lig­he­ten, skri­ver Sag­stu­en i en epost.

Sag­stu­en leg­ger også til at «hvil­ke for­mer for penge­støt­te idret­ten øns­ker å ta imot, er et verdi­spørs­mål idret­ten selv må ta stil­ling til.»

❞ Det­te er lo­ka­le gut­ter, sam­men med et par and­re, som har klart å opp­ar­bei­de seg en frisk ka­pi­tal. Den øns­ker de å ta ut pri­vat, og ska­pe stolt­het på Sørlandet gjen­nom Start.

EVEN ØGREY BRANDS­DAL,

– IN­GEN BETENKELIGHETER

Even Øgrey Brands­dal, som blir ad­mi­ni­stre­ren­de direk­tør i Start En Drøm, om alt går etter pla­nen, sa til Fædre­lands­ven­nen tors­dag at pro­ble­ma­tik­ken rundt spill­sel­ska­pe­ne ble tid­lig dis­ku­tert, men at man nå ikke har noen betenkeligheter med hvor pen­ge­ne kom­mer fra.

Må SET­TE SEG INN I SA­KEN

Når han får høre Sag­stu­ens kom­men­ta­rer, sva­rer han:

– Jeg kan ikke se at det har noen sam­men­heng i det hele tatt, og da kan jeg ikke se at Norsk Tipping har satt seg godt nok inn i sa­ken. Det­te er lo­ka­le gut­ter, sam­men med et par and­re, som har klart å opp­ar­bei­de seg en frisk ka­pi­tal. Den øns­ker de å ta ut pri­vat, og ska­pe stolt­het på Sørlandet gjen­nom Start. Så der tror jeg hel­ler Norsk Tipping må set­te seg litt mer inn i sa­ken, sier Even Øgrey Brands­dal.

I Nor­ges Fot­ball­for­bunds be­stem­mel­ser om kom­mer­si­elt og/ el­ler ad­mi­ni­stra­tivt sam­ar­beid mel­lom klubb og sel­skap, står det blant an­net at «Sel­ska­pet kan ikke ha ved­tek­ter el­ler dri­ve virk­som­het som er i strid med Klub­bens el­ler over­ord­ne­de idretts­myn­dig­he­ters, he­r­under FIFAS, UEFAS, NIFS og NFFS lo­ver, re­gel­verk, in­struk­ser og etis­ke ver­di­er».

Fot­ball­pre­si­dent Ter­je Svend­sen sier til Fædre­lands­ven­nen at de ikke kan be­stem­me hvil­ke in­ves­to­rer en klubb øns­ker å knyt­te seg til.

– NFF øns­ker ikke å mene noe om hvil­ke pri­vat­per­soner som skal inn på ei­er­si­den i den en­kel­te klubb. Det er det klub­ben selv som må ta stil­ling til. Bud­ska­pet fra NFF er at uav­hen­gig av hvem som er ei­er, så opp­ford­rer NFF samt­li­ge klub­ber om å stil­le seg lo­jalt bak den nors­ke ene­retts­mo­del­len, sier Svend­sen.

– Så du har in­gen betenkeligheter med at in­ves­to­rer til­knyt­tet uten­lands­ke spill­sel­skap går inn i Start?

– Vi kan ikke ta stil­ling til hvil­ke in­ves­to­rer en klubb vel­ger, sier fot­ball­pre­si­den­ten.

Lot­teri­til­sy­net har ikke be­svart våre hen­ven­del­ser.

FOTO: JO­HAN­SEN, ERIK / NTB SCAN­PIX

Tonje Sag­stu­en, kom­mu­ni­ka­sjons­sjef i Norsk Tipping, ser kri­tisk på Starts nye in­ves­to­rer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.