Påtrop­pen­de styre­le­der: – Har tenkt på det­te over en leng­re pe­rio­de

Faedrelandsvennen - - SPORT - STEFFEN STENERSEN

Da Chris­top­her Lange­land så års­mø­tet til IK Start, skjøn­te han at det kun­ne pas­se å gjø­re noe med klub­ben i hans hjer­te.

– Det er gøy en­de­lig å kom­me i mål. Vi hå­per å kun­ne en­ga­sje­re og få med hele Sørlandet på det­te.

Det sier Chris­top­her Lange­land til Fædre­lands­ven­nen.

Han var ikke en av dem som tors­dag kveld pre­sen­te­re Starts nye topp­fot­ball­sat­sing på en presse­kon­fe­ran­se på Spare­ban­ken Sør Are­na. På te­le­fon fra Ber- gen tref­fer vi sør­len­din­gen, som får en helt es­sen­si­ell rol­le i Starts nye or­ga­ni­se­ring.

«Start en Drøm A/S» he­ter sat­sin­gen. Ak­sje­sel­ska­pet får Even Øgrey Brands­dal som ad­mi­ni­stre­ren­de direk­tør, mens Chris­top­her Lange­land blir styre­le­der i sel­ska­pet som skal fi­nan­siere Starts fot­ball­sat­sing.

Lange­land er fra Kristiansand, opp­vokst på Lund, og har gjen­nom hele sitt liv hatt sitt hjer­te i Start. Nå står han fremst i rek­ken av in­ves­to­rer som vil hjel­pe Start opp av dva­len, og på vei­en til å bli et lag å reg­ne med i top­pen av norsk fot­ball igjen.

32-årin­gen har tjent sto­re pen­ger i gam­bling­bran­sjen. Gjen­nom sel­ska­pet Odds Mo­del, som han sei­ne­re har solgt vi­de­re til Ga­ming In­no­va­tion Group, har han opp­ar­bei­det seg ka­pi­tal som nå skal kom­me Start til gode.

– Jeg har tenkt på det­te over en leng­re pe­rio­de. Jeg så års­mø­tet fra førs­te til sis­te se­kund, og syn­tes det var litt spe­si­elt. Da vir­ket det som god ti­ming å kik­ke på ide­en. Da tok jeg kon­takt med Even, og så er re­sul­ta­tet det vi ser i dag, så len­ge års­mø­tet god­kjen­ner, sier Lange­land.

Det var un­der års­mø­tet i mars at pro­ble­me­ne med ukul­tur og bak­snak­king i Start, gjor­de at Even Brands­dal trakk seg som direk­tør i klub­ben.

Men nett­opp Brands­dal var en vik­tig mann for in­ves­to­re­ne å få med på pro­sjek­tet.

– Jeg had­de hørt mye godt om Even, og han gjor­de en utro­lig god jobb. Jeg kjen­te han ikke per­son­lig, men etter å ha hatt lan­ge sam­ta­ler med han, så skjøn­te jeg at det var han som skul­le ta vårt pro­sjekt vi­de­re, sier Lange­land.

FOTO: VEGARD DAMSGAARD

Chris­top­her Lange­land, her ved en tid­li­ge­re an­led­ning. Han ser fram til å ta fatt på job­ben som styre­le­der i «Start en Drøm A/S»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.