To sør­len­din­ger på pal­len i NM

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: ÅGE HA­RALD DRANGSHOLT aa­ge.h.drangsholt@fvn.no

Etter Nm-sølv på tempo­rit­tet le­ver fort­satt VMhå­pet for Andreas Vang­stad.

– Det var en god pre­sta­sjon, utvil­somt. At Boas­son Ha­gen vin­ner, er in­gen over­ras­kel­se, men Vang­stad vi­ser at han pres­ser ham vel­dig godt, sier lands­lags­tre­ner Stig Kris­ti­an­sen.

Nor­ges su­ve­rent bes­te tem­po­ryt­ter, Ed­vald Boas­son Ha­gen, vant i Trondheim tors­dag NM­tem­po­en slik han plei­er. Med ti­den 54,07 over 43 kilo­me­ter var han 1,08 foran Vang­stad, mens bronse­vin­ner Kris­tof­fer Skjer­ping fulg­te yt­ter­li­ge­re 11 se­kun­der bak.

VM-DØREN PÅ GLØTT

Før lø­pet ut­pek­te Kris­ti­an­sen at det er kvar­tet­ten Boas­son Ha­gen, Vang­stad, Vegard Sta­ke La­en­gen og Truls Kor­seth som er ak­tu­el­le for to plas­ser til tempo i VM i Ber­gen. Sta­ke La­en­gen syk­let ikke i Trondheim, mens Kor­seth end­te helt nede på ni­ende­plass. – Vm-tak­ter?

– Det er vans­ke­lig å si med en gang. Vi må først se på hva Boas­son Ha­gen er god for i fel­les­star­ten på søn­dag. Ver­ken VM el­ler OL var spe­si­elt vel­lyk­ket for ham i fjor, men i førs­te om­gang ser pre­sta­sjo­nen hans nå ut til å være mye bed­re enn i de sis­te mes­ter­ska­pe­ne, sier Kris­ti­an­sen.

– Så Vang­stad har ikke kjørt seg ut av Vm-la­get?

– Han be­kref­ter at han kjø­rer bra tempo. Så får vi ta vur­de­rin­gen når det nær­mer seg ut­tak.

FJERDE STRAKE NM-MEDALJE

Med tors­da­gens sølv har Vang­stad vun­net bron­se, sølv, bron­se og sølv på de fire sis­te tempo­rit­te­ne i NM.

– Lø­pet i går var ikke per­fekt kjørt, men jeg føl­te at det mes­te stem­te. Selv om av­stan­den opp til Ed­vald var litt stør­re enn i fjor, er nok han også i bed­re form i år, sier 25-årin­gen.

– Vm-tak­ter over lø­pet ditt? – Jeg skul­le gjer­ne vært enda nær­me­re for at det skul­le luk­te VM. Det er vans­ke­lig å si når Vegard (Sta­ke La­en­gen) ikke var med. Jeg tror ikke jeg spo­ler­te al­le sjan­ser, selv om jeg nep­pe kjør­te meg di­rek­te til VM hel­ler, sier 25-årin­gen, som gle­der seg vel­dig til søn­da­gens fel­les­start hvor løy­pa skal pas­se ham nær per­fekt.

Sør­len­din­ge­ne Kris­ter Ha­gen og Mat­hias Skjold kjør­te inn til hen­holds­vis 11. og 26. plass i se­nior­klas­sen. I junior­klas­sen syk­let stor­ta­len­tet Sø­ren Wæ­renskjold inn til Nm-sølv, 54 se­kun­der bak Andreas Lek­ne­s­sund. Med det sik­ret man­da­lit­ten seg sin tred­je Nm-medalje i det­te mes­ter­ska­pet - etter Nm-bron­se på fel­les­star­ten og Nm-gull i lag­tem­po med Ringe­rike.

FOTO: NTB SCAN­PIX

Andreas Vang­stad kjør­te inn til sølv i tempo­rit­tet i NM tors­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.