Sol­berg ma­ner til fel­les­skaps­kul­tur

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

●● Stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg (H) snak­ket om lik­he­te­ne som for­ener nord­menn av ulik tro da hun tal­te til fle­re tu­sen mus­li­mer un­der eid-fei­rin­gen i Oslo søn­dag.

Fei­rin­gen i idretts­hal­len Vall­hall var ar­ran­gert av Isla­mic Cul­tural Cent­re (ICC) og Det islams­ke for­bun­det (Ra­bita).

Sol­berg inn­le­det ta­len med å tak­ke for in­vi­ta­sjo­nen og slo fast at det er fle­re fel­les­trekk mel­lom eid og den tra­di­sjo­nel­le nors­ke jule­fei­rin­gen.

– Det hand­ler om mat, fa­mi­lie og ven­ner, og man­ge fle­re går vel i kir­ken og mos­ke­en enn el­lers i året, sa hun.

– Som men­nes­ker er vi li­ke­re enn man­ge vil ha det til, sa stats­mi­nis­te­ren, som vis­te til en­kel­te kref­ter som prø­ver å ska­pe split­tel­se og mind­re sam­hø­rig­het.

Hun vis­te til eks­tre­me islams­ke og anti­mus­lims­ke strøm­nin­ger, samt ter­ror­hand­lin­ger fra beg­ge hold.

– Det er vik­tig at vi i Nor­ge kla­rer å byg­ge en fel­les­skaps­kul­tur. Vi le­ver i det sam­me lan­det, og lik­he­te­ne er stør­re enn for­skjel­le­ne, sa Sol­berg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.