Ap: Re­gje­rin­gen etter­la­ter mil­li­ard­reg­ning in­nen be­red­skap

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

●● Ar­bei­der­par­ti­et fort­set­ter kri­tik­ken mot re­gje­rin­gens inn­sats for å tryg­ge Nor­ge. Nest­le­der Ha­dia Tajik me­ner vik­tig ar­beid over­la­tes til nes­te re­gje­ring.

– Er­na Sol­berg gikk til valg med løf­ter om handle­kraft in­nen be­red­skap. Fire år etter har vi fa­si­ten. Det er en mil­li­ard­reg­ning som ven­ter på nes­te re­gje­ring, sier Tajik til TV 2.

Etab­le­ring av et na­sjo­nalt be­red­skaps­sen­ter samt be­ta­ling for po­liti­he­li­kopt­re, re­gio­na­le tre­nings­sent­re for po­li­ti­et og et eget sen­ter for Ikt-kri­mi­na­li­tet er ek­semp­le­ne Ap-nest­le­de­ren trek­ker fram i in­ter­vju­et.

Jus­tis- og be­red­skaps­mi­nis­ter Per-wil­ly Amund­sen (Frp) fny­ser av kri­tik­ken fra Ap.

– Re­gje­rin­gen kom­mer sann­syn­lig­vis til å fort­set­te uan­sett, og over­la­ter i så fall en reg­ning til seg selv. Men Ap bur­de være til­bake­hol­den med å kri­ti­se­re oss. Ar­bei­der­par­ti­et le­ver­te over­ho­det ikke gjen­nom sine åtte år i re­gje­ring, sier han.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.