FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: JAN­NE BIRGITTE PREST­VOLD jan­ne.b.prest­vold@fvn.no

Id al fitr

● Id al fitr (fes­ten for brud­det) er av­slut­nin­gen på faste­må­ne­den rama­dan.

● Kal­les ofte bare id, el­ler eid, og er mus­li­me­nes størs­te høy­tid.

● Fes­ten kal­les også id al-sag­hir (den lil­le høy­tid), eid-ul-fitr, el­ler bare id el­ler eid.

● Fei­rin­gen be­gyn­ner ved sol­ned­gang den sis­te da­gen i rama­dan, og va­rer hele nes­te dag.

● Høy­ti­den fei­res med bønn (sa­lah) og pre­ken (kh­utba) i mos­ke­en.

● I til­knyt­ning til fes­ten be­ta­les en ob­li­ga­to­risk faste­av­gift (za­kat al-fitr) for hvert fa­mi­lie­med­lem, en gave som skal gå til de tren­gen­de.

● Etter bønne­sam­lin­gen er det fest­mål­tid, og bar­na får ga­ver. Be­søk hos slekt og ven­ner er van­lig.

● Førs­te gang id ble fei­ret, var i år 624, etter at pro­fe­ten Mo­ham­med og hans menn had­de sei­ret i sla­get ved Badr. tel­ler hun, og gle­der seg over fel­les­ska­pet hun fin­ner i hal­len på Od­der­øya.

– I dag gir vi ga­ver til bar­na og gra­tu­le­rer hver­and­re. Det er en stor dag. Hør, nå syn­ger man­nen min! Eid muba­rak til deg også!

AMBASSADØRER FOR ISLAM

At de fles­te mus­li­mer i Nor­ge har bak­grunn som flykt­nin­ger, gjor­de imam Ak­mal Ali i Mus­limsk Union Ag­der et po­eng ut av i sin tale.

– Vi er blitt møtt med mu­lig­he­ter og støt­te fra nors­ke myn­dig­he­ter. Det er vi takk­nem­li­ge for, og det vi­ser vi med å støt­te og sam­ar­bei­de om å ut­vik­le et godt sam­funn, og med å vise god­het og gud­fryk­tig­het, sa Ali.

Han var opp­tatt av den en­kel­tes an­svar som ambassadører for islam.

– Vår opp­før­sel og livs­før­sel er vik­tig, og sier og sier noe om oss som men­nes­ker. Ko­ra­nen er vår vei­led­ning, og hjel­per å for­be­re­de oss på mø­tet med Gud. Husk, kjæ­re brød­re, vår rei­se her på jor­den går fort, min­net han om.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.