Bom­bet byen med sjø­mon­st­re

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TOR­GEIR EIKELAND

Alle Ag­der Ener­gis strøm­bok­ser i Kvad­ra­tu­ren får sjø­mon­st­re. Sea In­va­der er et sam­ar­beid mel­lom Gade­kunst og Knu­den kul­tur­sko­le.

– Det­te er en glo­bal ak­sjon som star­ter her. Sjø­mon­stre­ne skal kom­me opp av ha­vet og pro­te­ste­re mot for­urens­nin­gen av ha­vet, sier Ane Skjæve­stad.

Hun leder sam­men med Se­din Zu­nic pro­jek­tet Sea In­va­der som i lø­pet av søn­dag de­ko­rer­te 16 av Ag­der Ener­gis strøm­bok­ser i Kvad­ra­tu­ren. Det­te skjer el­lers med Ag­der Ener­gis ful­le vel­sig­nel­se.

I Kristiansand er pro­sjek­tet et sam­ar­beid mel­lom fes­ti­va­len Gade­kunst og Knu­den kul­tur­sko­le, og søn­dag had­de 16 ele­ver fra kul­tur­sko­len la­get sine egne sten­si­ler med sjø­dyr og monst­re. Dis­se ble spray­et på al­le­re­de mal­te strøm­bok­ser, og for­må­let er alt­så å få slutt på for­urens­nin­gen av ha­ve­ne.

– Det er moro at det be­gyn­ner her. Om et par uker skjer det også i Mel­bour­ne, sier Karo­li­ne Ri­se Nøst­dal fra Kul­tur­sko­len.

«Dis­se skap­nin­ge­ne kom­mer opp fra ha­vet, og inn i den ur­ba­ne jun­ge­len, som en eks­trem på­min­nel­se om at vi må skjer­pe oss og ald­ri mer for­uren­se ha­vet vårt,» he­ter det i en pam­flett for ak­sjo­nen.

– Ung­dom­me­ne har en vel­dig stor be­visst­het rundt det­te med plast, sier Karo­li­ne Ri­se Nøst­dal.

FOTO: TOR­GEIR EIKELAND

Ma­ria Landrud (12) og Se­din Zu­nic i ak­sjon. T.h. står Emi­li­an Skjæve­stad Zu­nic (4).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.