– Skal for­be­hol­des de folke­valg­te

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JARLE R. MARTINSEN

●● KRF var blant dem som vil ha slutt på tale­rett for barn og unge i kom­mune­sty­re­ne. Stor­tings­re­pre­sen­tant for par­ti­et Kjell In­golf Rop­stad sier at de me­ner en ge­ne­rel­le tale- og for­slags­rett i kom­mune­sty­ret er for­be­holdt de folke­valg­te re­pre­sen­tan­te­ne.

– Sam­ti­dig me­ner vi at det ikke er noe i vei­en for at ung­doms­rå­de­ne gis tale- og for­slags­rett i sa- ker som na­tur­lig hø­rer inn un­der ung­doms­rå­dets ar­beids­felt. Det er en ord­ning med en ge­ne­rell tale­rett vi er imot, sier han.

Han sier KRF er ster­ke til­hen­ge­re av ung­doms­rå­de­ne som med­virk­nings­are­na.

– Men de folke­valg­te for­sam­lin­ge­ne må være for­be­holdt de folke­valg­te med fas­te ret­tig­he­ter. At and­re, he­r­under ung­doms­rå­de­ne, får tale­rett i sær­skil­te sa­ker er bå­de lurt og greit, men det rei­ser prin­si­pi­el­le spørs­mål som det er na­tur­lig at staten leg­ger fø­rin­ger for, sier Rop­stad.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.