Sør­len­ding fun­net død i Laos

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JAN­NE BIRGITTE PREST­VOLD

●● En ung mann fra Sør­lan­det er fun­net om­kom­met i Laos.

Ope­ra­sjons­le­der i Ag­der po­liti­dis­trikt be­kref­ter at de fre­dag fikk en hen­ven­del­se om sa­ken fra Kri­pos.

– Jeg kan be­kref­te at en norsk bor­ger tro­lig er om­kom­met i Laos, sier Au­dun Ei­de til Fædre­lands­ven­nen fre­dag kveld.

Iden­ti­te­ten til den unge man­nen er ikke be­kref­tet, men på­rø­ren­de er in­for­mert om fun­net av den døde, som alt­så skal være hjemme­hø­ren­de på Sør­lan­det.

Ei­de kan ikke si noe om om­sten­dig­he­te­ne rundt døds­fal­let.

Press­evakt Axel Bue i Kri­pos be­kref­ter at de har vars­let på­rø­ren­de gjen­nom Ag­der po­liti­dis­trikt, men kan ikke si noe om døds­år­sa­ken.

– Om­sten­dig­he­te­ne rundt døds­fal­let må po­li­ti­et i Laos sva­re om, sier han.

Laos er en re­pub­likk i Sør­øst-asia, som gren­ser til Viet­nam i øst, Kam­bod­sja i sør, Thai­land i vest og My­an­mar og Ki­na i nord og nord­vest.

Nær­mes­te nors­ke am­bas­sa­de lig­ger i Viet­nam.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.