FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Saudi Ara­bia

● Konge­ri­ket Saudi-ara­bia dek­ker meste­par­ten av den ara­bis­ke halv­øy.

● Lan­det har rundt 26 mil­lio­ner inn­byg­ge­re og er hjem for mus­li­me­nes to hel­ligs­te ste­der, Mek­ka og Me­di­na.

● Konge­fa­mi­li­en tel­ler an­slags­vis 15.000 med­lem­mer, halv­par­ten av dem prin­ser.

● Lan­det har si­den ja­nu­ar 2015 vært le­det av kong Sal­man (81), som har ut­pekt søn­nen Mo­ham­med bin Sal­man (31) til kron­prins.

● Saudi-ara­bia er ver­dens størs­te olje­eks­por­tør og pro­du­se­rer rundt ti mil­lio­ner fat olje om da­gen.

● En rek­ke sto­re nors­ke kon­sern er til ste­de i lan­det, blant dem Stat­oil, Aker Kvær­ner, Nor­con­sult, Jo­tun, Od­fjell og Elopak.

● Uten­riks­de­par­te­men­tet opp­ford­rer rei­sen­de til å ut­vi­se akt­som­het i Saudi-ara­bia og be­skri­ver lan­det som «et svært kon­ser­va­tivt land» der «en sær­de­les strengt for­tol­ket islamsk lov­gi­ving i prin­sip­pet re­gu­le­rer alle si­der ved sam­funn og retts­ve­sen».

Stren­ge sha­rialo­ver

● Mens and­re re­gi­mer i ara­ber­ver­de­nen har falt, har det vært få tegn til uro i Saudi-ara­bia de sis­te åre­ne.

● Kong Sal­man slår fast at det er helt uaktuelt å inn­føre de­mo­kra­ti, og han an­kla­ger fien­der av Saudi-ara­bia for å ha fun­net opp be­gre­pet wa­ha­bis­me, den strengt fun­da­men­ta­lis­tis­ke ret­nin­gen in­nen sun­ni­is­lam som i prak­sis er stats­re­li­gion i lan­det og som har in­spi­rert grup­per som al-qa­i­da.

● Saudi-ara­bias kvin­ner har ikke fått fle­re ret­tig­he­ter, og i lik­het med tid­li­ge­re mo­nar­ker har kong Sal­man latt det fryk­te­de re­li­gions­po­li­ti­et jak­te på dem som bry­ter lan­dets stren­ge sha­rialo­ver.

● Op­po­si­sjo­nel­le og kri­tis­ke røs­ter kas­tes i feng­sel i Saudi-ara­bia, som fort­satt gjen­nom­fø­rer of­fent­li­ge hen­ret­tel­ser med sa­bel og prak­ti­se­rer stei­ning og pis­king som straffe­me­to­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.