FAKTA

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

Jarle Tron­dal

● Opp­rin­ne­lig fra Ri­sør.

● Tok dok­tor­grad ved uni­ver­si­te­tet i Oslo i 2001. Av­hand­lin­gen om­hand­let ad­mi­ni­stra­tiv in­te­gra­sjon mel­lom Eu-in­sti­tu­sjo­ner og in­nen­landsk of­fent­lig ad­mi­ni­stra­sjon gjen­nom Eu-ko­mi­te­er.

● Han er for ti­den pro­fes­sor i of­fent­lig po­li­tikk og ad­mi­ni­stra­sjon ved Uni­ver­si­te­tet i Ag­der, og er Ho­no­ra­ry Pro­fes­sor ved Kø­ben­havn Uni­ver­si­tet i til­legg til sin stil­ling ved ARE­NA.

● Han har tid­li­ge­re job­bet som se­nior­fors­ker ved Norsk Insti­tutt for stu­di­er av in­no­va­sjon, forsk­ning og ut­dan­ning (NIFU).

● Fag­li­ge in­ter­esse­om­rå­der om­fat­ter of­fent­lig ad­mi­ni­stra­sjon, EU ge­ne­relt, EU som politisk sys­tem, ad­mi­ni­stra­tiv in­te­gra­sjon og end­ring, EU/ EØS og Nor­ge, Europa­kom­mi­sjo­nen og EU com­mittee gover­nan­ce.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.