Inn­vand­rer­ung­dom ar­bei­der minst

Faedrelandsvennen - - MENING -

For­skjel­len mel­lom ung­dom med og uten inn­vand­rer­bak­grunn er stor når det gjel­der jobb.

●● Bare halv­par­ten så man­ge med inn­vand­rer­bak­grunn had­de jobb­inn­tekt, vi­ser tal­le­ne som nå er ut­gitt fra SSB. Bare halv­par­ten så man­ge med inn­vand­rer­bak­grunn had­de jobb­inn­tekt sam­men­lig­net med unge uten inn­vand­rer­bak­grunn, vi­ser un­der­sø­kel­sen.

Det­te kom ikke over­ho­det som noe sjokk for oss i De­mo­kra­te­ne, det­te har vi på­pekt i åre­vis, mens nai­vi­te­ten blant Ap er den sam­me - de har i de­spe­ra­sjon gang på gang kas­tet ra­sisme­kor­tet! Men det er fint at fakta nå kom­mer på bor­det.

Jeg kland­rer i førs­te om­gang mest po­li­ti­ker­ne her som i år­ti­er med sin nai­ve inn­vand­rings­po­li­tikk, som fort­set­ter med ufor­mins­ket styr­ke, er skyld i den so­sia­le uro­en en opp­le­ver i sto­re de­ler av lan­det. Vi kan ikke være hele ver­dens so­sial­kon­tor. Det kan ikke være slik at så fort en har rett til en Nav-ut­be­ta­ling, så skal det­te være den frem­ti­di­ge yr­kes­kar­rie­ren. De­mo­kra­te­ne har ut­re­det en de­tal­jert plan som vi vil frem­me om vi får man­dat den 11. sep­tem­ber, det blir opp til dere vel­ge­re å be­stem­me om vi vil ha en dras­tisk end­ring i den­ne nai­ve islam­venn­li­ge po­li­tik­ken... når er nok nok av den­ne gal­ska­pen?

TER­JE LARSSEN, leder De­mo­kra­te­ne Kristiansand

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.