Fakta

Faedrelandsvennen - - TEMA -

Ikke bli farts­blind

● På man­ge euro­pe­is­ke ho­ved­vei­er er det maks fart på 130 km/t. Ved noen strek­nin­ger i Tysk­land er det også fri fart. Men NAF an­be­fa­ler at du hol­der deg un­der has­tig­he­ten – det er sik­re­re og en spa­rer bå­de ben­sin og ner­ver.

Noen enk­le huske­reg­ler: Hold til høy­re:

● Da bi­drar du til at det blir bed­re plass for alle, og tra­fik­ken vil fly­te bed­re.

● Fort­sett vi­de­re i sam­me ret­ning. Prøv ikke med noen snu­ma­nø­ver, og ikke prøv å ryg­ge til­ba­ke. Kjør vi­de­re til nes­te av­kjør­sel, ta av og kjør til­ba­ke igjen.

● Blir det full stopp på mo­tor­vei, er det for­nuf­tig å tip­se bi­le­ne bak ved å set­te på var­sel­blin­ke­ne.

● Du kan få bot der­som du går tom for ben­sin og ikke vars­ler tid­lig nok med var­sel­blink. Det er i prin­sip­pet ikke lov å stan­se, så det er din plikt å sør­ge for at du har nok ben­sin.

● Det er ikke til­latt med forbi­kjø­ring til høy­re med unn­tak for kork og kø­dan­nel­se i alle fi­ler.

● Du kan bli inn­hen­tet av bi­ler med sto­re mo­to­rer i høy fart. Bli der­for ikke lig­gen­de i ven­st­re felt.

● ta på deg re­fleks­vest – sett ut var­sel­tre­kan­ten – flykt bak auto­ver­net med alle pas­sa­sje­re­ne og deg selv.

Kjørt for langt?

Tra­fikkork: Ben­sin: Forbi­kjø­ring: Bruk speil, øyne og ører:

Ved nød­stopp på Auto­ba­nen,

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.