Fakta

Faedrelandsvennen - - TEMA -

Bil­fe­rie i Euro­pa

● Grønt kort er et in­ter­na­sjo­nalt for­sik­rings­kort som be­kref­ter at du har gyl­dig an­svars­for­sik­ring.

● Kor­tet kan let­te si­tua­sjo­nen der­som du opp­le­ver et tra­fikk­uhell og må be­vi­se at du har gyl­dig for­sik­ring.

● Det er ikke på­krevd over­alt i Euro­pa, men det an­be­fa­les at du rei­ser med det.

● Kor­tet kan du få hos av for­sik­rings­sel­ska­pet ditt.

● Se mer om hvil­ke land som kre­ver grønt kort: htt­ps://www.tff.no/in­for­ma­sjon/gront-kort/

● Sjekk om lan­det/lan­de­ne du skal til kre­ver in­ter­na­sjo­nalt fø­rer­kort – det er et krav i man­ge øst­euro­pe­is­ke land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.