Stats­råd «i lære» i Ive­land

Ar­beids- og so­sial­mi­nis­ter An­ni­ken Haug­lie fikk fle­re inn­spill til hvor­dan an­de­len av folk på trygd kan re­du­se­res da hun be­søk­te Voss Pro­duc­tion i Ive­land man­dag.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: GEIR CHRIS­TI­AN JO­HANN­ES­SEN chris­ti­an.jo­hann­es­sen@fvn.no

Stat­lig fi­nan­sie­ring av lære­plas­ser var et av inn­spil­le­ne ar­beids­mi­nis­ter An­ni­ken Haug­lie fikk på Voss Pro­duc­tion i går.

Hos Ive­lands­be­drif­ten Voss Pro­duc­tion har de et eget Nav-kon­tor med åp­nings­ti­der fire og en halv ti­mer i uka. Man­dag fikk de be­søk av ar­beids- og so­sial­mi­nis­ter An­ni­ken Haug­lie. Kon­to­ret er et for­søk på å bry­te med sta­ti­stik­ken som vi­ser at 34,6 pro­sent av inn­byg­ger­ne i Ive­land kom­mu­ne går på trygd.

Stats­råd Haug­lie tok der­for tu­ren rundt på vekst­be­drif­ten som har gjort en spe­si­ell inn­sats for å re­krut­te­re folk som el­lers sli­ter med å få en jobb.

–Vi øns­ker å være en be­drift som sat­ser på sam­funns­an­svar. Selv om vi ikke all­tid tren­ger folk, kan vi ta inn folk slik at de kan få ar­beids­tre­ning og so­si­al tre­ning. Til sam­men har vi nå tatt 26 per­soner inn til oss gjen­nom Nav, sier dag­lig le­der i Voss Pro­duc­tion, John Hel­ge Aust­gu­len.

TOPPSAMLING I BUNN

Det­te må ha vært søt mu­sikk i øre­ne til stats­rå­den, som litt tid­li­ge­re på man­dag had­de sam­let det mes­te av top­per in­nen det of­fent­li­ge på Ive­lands kom­mu­ne- hus for å dis­ku­te­re den sto­re trygde­ut­ford­rin­gen både Aust-ag­der og Vest-ag­der har. Fædre­lands­ven­nen har tid­li­ge­re skre­vet om at over 40.000 mot­tar trygd i Ag­der-fyl­ke­ne.

– Vi vil­le møte kom­mu­ne­ne for å dis­ku­te­re hva de gjør og hvor­dan vi kan bed­re si­tua­sjo­nen, sier Haug­lie til Fædre­lands­ven­nen.

Det kom man­ge åpne og ær­li­ge inn­spill på si­tua­sjo­nen i de uli­ke kom­mu­ne­ne, men også mye håp og vil­je til å gjø­re noe med si­tua­sjo­nen. Råd­mann i Ven­ne­sla, Svein Skis­land, for­tal­te at det er en si­tua­sjon de har stått i len­ge.

– Vi har tid­li­ge­re top­pet de fles­te sta­ti­stik­ker man ikke øns­ker å top­pe, men det gjør vi ikke len­ger. Det er dess­ver­re for­di at de and­re kom­mu­ne­ne har fått det ver­re. En tredje­del av lands­de­len står uten- for ar­beids­li­vet, og det kan vi ikke leve med. Vi må ta noen ra­di­ka­le grep, sier Skis­land.

Lær­ling­plas­ser og psy­kis­ke pro­ble­mer

Fle­re av del­ta­ker­ne tok til orde for å skaf­fe til veie fle­re lær­ling­plas­ser. Og øns­ket fra Ag­der går på å fi­nan­siere også lær­linge­pe­rio­den.

– Jeg me­ner sta­ten bør full­fi­nan­siere også lær­ling­plas­se­ne. Det er man­ge med gode ka­rak­te­rer som ikke får lære­plass og der­med ikke til­tredt, sier le­der i Nav Aust-ag­der, Hil­de Høy­nes.

Haug­lie kun­ne ikke ga­ran­te­re for slik fi­nan­sie­ring.

– Fra re­gje­rin­gen øns­ker vi å re­du­se­re be­drif­te­nes ri­si­ko ved å øke lær­linge­til­skud­det. Vi har gjort mye for å gjø­re det enk­le­re å ta inn lær­lin­ger. Inn­spil­let om å få full fi­nan­sie­ring må jeg ta til­ba­ke til ut­dan­nel­ses­mi­nis­te­ren.

Det­te er en ut­ford­ring hvor både pri­vat næ­rings­liv og sta­ten har an­svar for å ta et tak.

PSY­KISK HELSE

Man­ge trakk fram at den størs­te år­sa­ken til at spe­si­elt unge fal­ler uten­for ar­beids­li­vet, er let­te psy­kis­ke pla­ger. Man dis­ku­ter­te også at det å mot­ta so­sial­hjelp kan gå i arv.

– Det kom­mer ung­dom til oss med beg­ge for­eld­re­ne på trygd. De har sjel­dent møtt en per­son som skal på jobb, det er vir­ke­lig­he­ten de vokser opp i, sier Bo­dil Aasvang Ol­sen, til­lits­valgt for fast­le­ge­ne i Aust-ag­der.

Hun men­te den bes­te medi­si­nen for dem som sli­ter er å kom­me seg i ak­ti­vi­tet. Hun får støt­te fra stats­rå­den.

– Vi har en ge­ne­ra­sjon med en del som sli­ter psy­kisk. Det mest helse­frem­men­de for dem er å kom­me seg i ak­ti­vi­tet, sier Haug­lie.

En av dem som fikk seg jobb gjen­nom Nav på Voss, var Vi­dar Honne­myr. Etter to må­ne­der på til­tak der gjen­nom Nav, ble det fast an­set­tel­se.

– I dag er jeg skift­le­der på en bra ar­beids­plass med en god sjef. Det har gått vel­dig bra, sier Honne­myr til stats­rå­den.

Stats­rå­den er op­ti­mis­tisk med tan­ke på lands­de­len.

– Det er fullt mu­lig å få fle­re over fra trygd til ar­beid. Alle må være be­visst på å job­be ak­tivt med det­te. Vi må kla­re å hol­de fle­re ung­dom­mer på skole­ben­ken, og vi må få be­drif­ter til å ta inn ung­dom også med hull i CVen sin, sier Haug­lie.

FOTO: GEIR CHRIS­TI­AN JO­HANN­ES­SEN

Ar­beids- og so­sial­mi­nis­ter An­ni­ken Haug­lie blir vist om på Voss­fab­rik­ke­ne i Ive­land av dag­lig le­der John Hel­ge Aust­gu­len.

FOTO: GEIR CHRIS­TI­AN JO­HANN­ES­SEN

Råd­mann i Ven­ne­sla Svein Skis­land var en av man­ge som kom med inn­spill til An­ni­ken Haug­lie un­der man­da­gen møte i Ive­land.

FOTO: GEIR CHRIS­TI­AN JO­HANN­ES­SEN

Di­rek­tør for Nav i Aust-ag­der Hil­de Høy­nes men­te sta­ten bur­de fi­nan­siere læ­ringe­plas­se­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.