Nest størs­te en­kelt­be­slag av am­fe­ta­min

– Det blir i stør­re grad enn tid­li­ge­re sat­set på å få inn stør­re par­ti­er hver gang, sier sek­sjons­sjef Hel­ge Brei­lid ved Toll­ve­se­net i Kris­tian­sand.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: MA­RIE N. KALVEHAGEN ma­rie.kalvehagen@fvn.no

Det sier sek­sjons­sje­fen etter at de 23. april be­slag­la over 17 kilo am­fe­ta­min fra en 38 år gam­mel mann fra Li­tau­en på kaia i Kris­tian­sand.

– 38-årin­gen kjør­te en ny Ford Ku­ga av danske­bå­ten Su­per­spe­ed klok­ka halv ett om nat­ten. Han for­tal­te at han skul­le på for­ret­nings­rei­se til Nor­ge. Våre tje­neste­menn rea­ger­te med en gang, og valg­te å ta ham inn til kon­troll, sier Brei­lid.

Det var NRK Sør­lan­det som meld­te om sa­ken først.

GJEMT I KA­ROS­SE­RI­ET

Etter om­fat­ten­de ar­beid fra tol­ler­ne fant de am­fe­ta­mi­net godt gjemt i bi­len.

– Vi satt en nar­ko­tika­hund på bi­len og fikk ty­de­li­ge sig­na­ler på at det var noe galt, men vi slet li­ke­vel med å fin­ne noe. Så vi tok kon­takt med våre rønt­gen­bi­ler som kom da­gen etter. Rønt­gen­bil­de­ne vis­te frem­me­de ele­men­ter i bi­len, så vi måt­te fram med våre vin­kel­sli­pe­re, sier sek­sjons­sje­fen.

Etter at tol­ler­ne fikk av ka­ros­se­ri­et, fant de 20 flas­ker med nar­ko­ti­ka. Flas­ke­ne var bygd inn over hjul­bu­ene.

– Det er ikke et sted i en bil vi ikke har fun­net nar­ko­ti­ka. Det er li­ke­vel gans­ke spe­si­elt at de har svei­set inn pla­ter i ka­ros­se­ri­et på en helt ny bil. Her er det lagt ned mye ar­beid, og det er helt ty­de­lig at det står pro­fe­sjo­nel­le folk bak, sier Brei­lid vi­de­re.

NEST STØRS­TE NOEN­SIN­NE

Su­per­spe­ed 1 som tra­fik­ke­rer mel­lom Hirts­hals i Dan­mark og Kris­tian­sand, går to gan­ger om da­gen, og kan ta 750 per­son­bi­ler per tur.

– Det er en selv­føl­ge at våre tje­neste­menn ikke rek­ker å stop­pe alle bi­le­ne som kom­mer i land, der­for er det man­ge fak­to­rer som spil­ler inn. I det­te til­fel­le har nok våre tje­neste­menn sett noe på li­tau­e­rens kropps­språk, sier Brei­lid.

Det hit­til størs­te am­fe­ta­min­be­sla­get tol­ler­ne på Sør­lan­det har gjort, var i 2008. Da ble en hol­len­der stop­pet med 26 kilo am­fe­ta­min og 10 kilo hasj.

– Be­sla­get vi gjor­de fra Li­tau­e­ren er det størs­te be­sla­get si­den hol­len­de­ren, og det nest størs­te vi har gjort på Sør­lan­det, sier sek­sjons­sje­fen.

Han for­tel­ler at det va­rie­rer fra år til år hvil­ke stof­fer som blir be­slag­lagt. – Toll­ve­se­net be­slag­leg­ger vel­dig mye am­fe­ta­min over hele lan­det, så det er ty­de­lig at det er en stor etter­spør­sel i Nor­ge. Men vi har også be­slag­lagt mye hasj og ko­kain.

STØR­RE MENGDER

I lø­pet av 2016 be­slag­la po­li­ti­et og toll­ve­se­net 54,2 kilo am­fe­ta­min i Ag­der. Det er dob­belt så mye som i 2015 og mer enn i alle år si­den 2004.

– Nar­ko­tika­smug­ling til Nor­ge er gans­ke kon­stant, men vi ser at det i stør­re grad enn tid­li­ge­re blir sat­set på å få inn stør­re par­ti­er hver gang, sier sek­sjons­sje­fen.

To­talt gjor­de tol­ler­ne i Kris­tian­sand 125 nar­ko­tika­be­slag i lø­pet av 2016.

– Det blir be­slag­lagt mest nar­ko­ti­ka langs svenske­gren­sen, men mye her også. De fles­te smug­ler­ne kom­mer fra de bal­tis­ke lan­de­ne, og Ne­der­land, for­tel­ler han vi­de­re.

Den 38 år gam­le li­tau­e­ren som ble stop­pet 23. april er nå va­re­tekts­fengs­let mens han ven­ter på en­de­lig dom.

ALLE FOTO: TOLL­VE­SE­NET KRIS­TIAN­SAND

Hun­den Sniff mar­ker­te på li­tau­e­rens Ford Ku­ga. 17 kilo am­fe­ta­min var gjemt i ka­ros­se­ri­et.

Tol­ler­ne i Kris­tian­sand måt­te skjæ­re opp si­de­ne på bi­len for å fin­ne nar­ko­ti­ka­en.

Li­tau­e­ren had­de gjemt am­fe­ta­min over hjul­bu­ene in­ne i ka­ros­se­ri­et.

I bi­len fant toll­ve­se­net 17 kilo am­fe­ta­min i 20 flas­ker.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.