– Opp­le­ves som svært urett­fer­dig

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KJETIL REITE kjetil.reite@fvn.no ERLEND OLSBU erlend.olsbu@fvn.no

Po­li­ti­et av­fyr­te dø­de­li­ge skudd mot 35-årin­gen som traff ham bak­fra. Fa­mi­li­en til 35-årin­gen rea­ge­rer på at det ikke fø­rer til noen straff og vil der­for anke til riks­ad­vo­ka­ten.

– Fa­mi­li­ens re­ak­sjon er at det­te opp­le­ves som svært urett­fer­dig. De er skuf­fet og over­ras­ket over av­gjø­rel­sen. De opp­le­ver det vans­ke­lig å ak­sep­te­re at det skal være lov­lig å dre­pe noen bak­fra etter at ved­kom­men­de er på vei bort fra ste­det, sier Fro­de Sul­land.

Han er bi­stands­ad­vo­kat for kona og bar­na til den 35 år gam­le man­nen som ble skutt av po­li­ti­et på Gart­ner­løk­ka. Han døde av ska­de­ne. Det var 35-årin­gen selv som av­fyr­te de førs­te skud­de­ne mot po­li­ti­et (se egen sak).

Po­li­ti­et av­fyr­te til sam­men 17 skudd iføl­ge rap­por­ten fra Spe­sial­en­he­ten for po­liti­sa­ker som kom i går. De sis­te skud­de­ne fra po­li­ti­et ble av­fyrt etter at 35-årin­gen had­de satt seg inn i bi­len. Det var et skudd som traff 35-årin­gen i ryg­gen som tro­lig for­år­sa­ket at han døde:

«Dø­den an­tas å skyl­des den på­vis­te skudd­ska­den med inn­skudd på høy­re side av ryg­gen, med på­føl­gen­de ska­de av høy­re lun­ge og for­blød­ning til høy­re bryst­hu­le» står det i ob­duk­sjons­rap­por­ten. De­ler av den­ne er gjen­gitt i spe­sial­en­he­tens rap­port.

VIL KLAGE

Det er også det­te for­hol­det som er bak­grun­nen for at fa­mi­li­en og de­res ad­vo­kat vil på­kla­ge fri­fin­nel­sen til riks­ad­vo­ka­ten:

– Det­te er en si­tua­sjon der han er på vei bort fra ste­det, og det er vans­ke­lig å fore­stil­le seg at and­re had­de blitt fri­fun­net på grunn­lag av nød­ver­ge i en slik si­tua­sjon, sier Sul­land og leg­ger til at gren­se­ne for nød­ver­ge er vel­dig stren­ge i norsk rett.

– Når sli­ke si­tua­sjo­ner opp­står, bør po­li­ti­et være de som er best trent til å tak­le de og være i stand til å vur­de­re lø­pen­de hvor­dan si­tua­sjo­nen skal hånd­te­res, sier han.

Ad­vo­kat Svein­ung Søn­der­vik Johnsen har bi­stått po­liti­man­nen som av­fyr­te flest skudd. Han sier at kli­en­ten er let­tet, men ikke over­ras­ket over kon­klu­sjo­nen.

– Alle be­kla­ger ut­fal­let av den­ne sa­ken. Min kli­ent var langt nede etter hen­del­sen, men har fra førs­te stund vært klar på at han gjor­de det han men­te var nød­ven­dig i den si­tua­sjo­nen som opp­stod. Han er glad for at Spe­sial­en­he­ten har kom­met til sam­me kon­klu­sjon, etter en god og grun­dig etter­forsk­ning, sier Søn­der­vik Johnsen.

Bi­stands­ad­vo­ka­tens ut­ta­lel­ser kom­men­te­rer Søn­der­vik Johnsen slik:

– Det er vik­tig å ha med seg hvor ved­kom­men­de var på vei. Det­te var en per­son som had­de løs­net skudd mot po­li­ti­et og kjør­te mot Kris­tian­sand sen­trum. Hva som kun­ne ha skjedd, vil vi ald­ri få svar på. Men der­som po­li­ti­et had­de valgt å ikke gri­pe inn, og noe ver­re had­de skjedd, da vil­le kri­tik­ken vært mas­siv, sier Søn­der­vik Johnsen.

Den and­re po­liti­be­tjen­ten har fått bi­stand av ad­vo­kat JensO­ve Ha­gen. Han sier det­te om bi­stands­ad­vo­ka­tens ut­ta­lel­ser:

– Det hef­ter in­gen tvil om hvem som star­tet med å løs­ne skudd. Det fram­går ty­de­lig i den opp­sum­me­rin­gen som spe­sial­en­he­ten har gjort. Det er hel­ler in­gen tvil om at det­te er in­nen reg­le­ne for nød­ver­ge.

NØD­VER­GE

De to tje­neste­men­ne­ne har i sine for­kla­rin­ger sagt at de vur­der­te 35-årin­gen som far­lig, ikke bare over­for seg selv, men også over­for po­liti­kol­le­ga­er og and­re. Det er bak­grun­nen for at det ble av­fyrt skudd også etter at han had­de satt seg inn i bi­len.

I rap­por­ten skri­ver Spe­sial­en­he­ten for po­liti­sa­ker føl­gen­de:

«Det er ikke ob­jek­ti­ve holde­punk­ter i sa­ken for at trus­se­len fra X (35-årin­gen, journ. anm) had­de opp­hørt i det han tok seg inn i bi­len og kjør­te av går­de. Ver­ken B el­ler A (po­liti­men­ne­ne, journ. anm) opp­fat­tet at X vis­te tegn til over­gi­vel­se. In­gen av dem opp­fat­tet at X var al­vor­lig ska­det da han kjør­te fra ste­det el­ler at hans vå­pen lå igjen i veg­ba­nen».

De kon­klu­de­rer alt­så med at det ikke er be­vist noe straff­bart for­hold. Hand­lin­ge­ne er in­nen ram­me­ne for nød­ver­ge. Det er også vur­dert om den ene av po­liti­men­ne­ne har hand­let uakt­somt, men det har han iføl­ge spe­sial­en­he­ten ikke gjort.

«Det leg­ges her vekt på trus­sel­bil­det som han stod over­for og at si­tua­sjo­nen krev­de at han vur­der­te si­tua­sjo­nen og traff sine be­slut­nin­ger raskt.» står det i be­slut­nin­gen.

Selv om spe­sial­en­he­ten har kom­met fram til at det ikke har skjedd noe straff­bart, er det li­ke­vel ikke noen stor gle­de hos de som ble etter­fors­ket.

– Han fø­ler en til­freds­het ved at en grun­dig etter­forsk­ning har kon­klu­dert med at han som po­liti­tje­neste­mann har opp­trådt i tråd med gjel­den­de in­struk­ser og in­nen det hand­lings­rom­met han må ha for å be­skyt­te seg selv og sitt pub­li­kum. Men det er slik at det er gått et liv tapt, og han ut­tryk­ker ikke noen stor gle­de ved en slik mile­pæl, sier Jens-ove Ha­gen.

– Hva sy­nes du om at av­gjø­rel­sen an­kes?

– Den klage­ret­ten er en ret­tig­het som de for­nær­me­de har.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Po­li­ti­et ved ste­det der po­li­ti­et løs­net skudd og drep­te 35-årin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.