Kå­ret til lan­dets bes­te stor­by

I en fersk un­der­sø­kel­se av Nor­ges kom­mu­ner kå­res Kris­tian­sand til lan­dets bes­te stor­by. Det sy­nes ikke sør­len­din­ge­ne er noe rart i det hele tatt.

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

– Jeg blir ikke over­ras­ket over re­sul­ta­tet i det hele tatt. Kris­tian­sand er en fan­tas­tisk by, sier sør­len­din­gen Ro­se Ma­rie Hansen.

Hun er strå­len­de for­nøyd med stor­byen.

– Det er in­gen­ting her som jeg øns­ker å klage på, fast­slår hun.

En me­ning som også kom­mer ty­de­lig fram i Kom­mu­nal rap­ports kom­mune­baro­me­ter. Der blir Kris­tian­sand kå­ret til den bes­te stor­byen.

16. PLASS

Årets fers­ke kom­mune­må­ling gir stor­byen 16.plass, like foran Song­da­len på 17. og Søg­ne på 19. plass. Trond­heim, med en 25.plass, er nes­te stor­by på lis­ta.

I lø­pet av de sis­te åre­ne har Kris­tian­sand kom­mu­ne gjort et stort hopp i po­si­tiv ret­ning. Fra en 96. plass i 2012.

– Tal­le­ne vil ikke være helt sam­men­likn­ba­re med åre­ne før på grunn av end­rin­ger i un­der­sø­kel­sens kri­te­ri­er, fast­slår ny­hets­re­dak­tør i Kom­mu­nal Rap­port, Ole Pet­ter Pedersen og fort­set­ter:

– Dis­se end­rin­ge­ne har li­ke­vel ikke så mye å si for Kris­tian­sands for­bed­ring her.

SER RE­SUL­TA­TER

Det er spe­si­elt in­nen­for «pleie og om­sorg» og «sko­le» at Kris­tian­sand ser de størs­te end­rin­ge­ne.

– Her har vi hatt en sys­te­ma­tisk sat­sing som vi­ser seg å ha fun­gert, for­kla­rer øko­nomi­di­rek­tør Ter­je Fjellvang Kris­tian­sand Kom­mu­ne.

KRI­TE­RI­ER

i

Må­lin­gen er satt sam­men av tolv uli­ke sek­to­rer, og inne­hol­der 141 nøk­kel­tall med ulik po­eng­ska­la. «Grunn­sko­le» og «pleie og om­sorg» er vik­tigst, fulgt av barne­vern, barne­hage og øko­no­mi.

– Her er jo Kris­tian­sand kom­mu­ne i topp­sjik­tet, og det har den vært de sis­te to åre­ne, sier Pedersen.

Vik­ti­ge fak­to­rer, som er med på løf­te Kris­tian­sands plas­se­ring, fin­ner vi in­nen «en­hets­kost­na­der og mil­jø» og «res­sur­ser». Kom­mu­nen er også på Topp 100-lis­ta når det gjel­der «grunn­sko­le og barne­vern».

– Her kan vi trek­ke fram tal­le­ne for in­tern øko­no­misk drift, leg­ger Pedersen til og for­kla­rer at kom­mu­nen er re­la­tivt bil­lig i drift.

RETTFERDIG VURDERING

De en­de­li­ge re­sul­ta­te­ne er ord­net med tan­ke på øko­no­mis­ke ramme­be­tin­gel­ser.

– For oss er det­te punk­tet noe dår­li­ge­re enn lands­snit­tet, men det er alt­så tatt hen­syn til i un­der­sø­kel­sen, sier Fjellvang.

Noe som er med på å set­te Kris­tian­sand kom­mu­ne helt på top­pen av re­sul­tat­lis­ten.

Hvis re­sul­ta­te­ne ret­tes mot un­der­sø­kel­sens nøk­kel­tall, uten fo­kus på øko­no­mis­ke for­ut­set­nin ger, hav­ner kom­mu­nen på en 35. plass.

– Det­te re­sul­ta­tet er vi uan­sett vel­dig for­nøy­de med, sier Fjellvang og fort­set­ter:

– Nå skal vi job­be for å nå må­let vårt, som er å bli så gode som mu­lig. Vi er jo tross alt på god vei mot en første­plass.

MIDDELS SAKSBEHANDLING

Kris­tian­sand kom­mu­ne har sin sva­kes­te plas­se­ring in­nen saksbehandling, med en 270. plass, noe plan- og byg­nings­sje­fen i Kris­tian­sand kom­mu­ne, Ven­ke Moe, job­ber med til dag­lig.

– Nå er vi bare en li­ten del av det sto­re bil­det. Vi står for bygge­sa­ker, plan­sa­ker, del­sa­ker og opp- må­lings­sa­ker som grunn­lag for ting­lys­ning, men vi sy­nes ikke å kjen­ne oss igjen i det noe dår­li­ge re­sul­ta­tet her, for­kla­rer hun og leg­ger til:

– Grun­nen til at vi kom­mer dår­lig ut i den­ne un­der­sø­kel­sen er at bygge­saks­ge­by­re­ne har vært en del av­må­lin­gen, o gid e store­by­ene er saks be­hand­lings­ge­by­re­ne stør­re.

Vi­de­re un­der­stre­ker Moe at de som of­test over­hol­der saks­be­hand­lings­fris­te­ne.

Til tross for plas­se­rin­gen in­nen­for saksbehandling, er ikke kom­mu­nen i bunn­sjik­tet i noen sek­tor. Det opp­ly­ser Kom­mu­nal rap­port på kom­mune­baro­me­te­ret.no.

FOTO: ELISE VIGELAND ØYHOVDEN

Handle­ga­ten «Mar­kens», i Nor­ges bes­te stor­by.

FOTO: ELISE VIGELAND ØYHOVDEN

Sør­len­din­gen Ro­se-ma­rie Hansen sy­nes ikke at Kris­tian­sand mang­ler noen ting. Hun er stor­for­nøyd med stor­byen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.