Palme­sus skjer­per sik­ker­he­ten

Etter fle­re al­vor­li­ge ter­ror­an­grep i Euro­pa er det stort fo­kus på sik­ker­het un­der for­be­re­del­se­ne på By­stran­da før El­ton John-kon­ser­ten og Palme­sus.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - LENA RUSTAN FIDJESTAD

– Vi har al­le­re­de et me­get stort fo­kus på sik­ker­het, men har gått i enda tet­te­re i dia­log med myn­dig­he­ter og da sær­lig po­li­ti. Det er klart hen­del­se­ne i Man­ches­ter, Lon­don og Euro­pa for øv­rig gjør at vi fo­ku­se­rer eks­tra på sik­ker­het, sier fes­ti­val­sjef Leif Fos­se­lie.

ØKT TILSTEDEVÆRELSE

Fes­ti­va­len sam­ler over 35.000 men­nes­ker på By­stran­da fre­dag og lør­dag. I til­legg står El­ton John på sce­nen tors­dag foran over 13.000 pub­li­kum­me­re. Fos­se­lie kan ikke gå i de­tal­jer om sik­ker­hets­pla­ne­ne, men sier at det ge­ne­relt vil være høy­ere be­man­ning i år.

– Po­li­ti­et har økt tilstedeværelse, og vi tar man­ge for­holds­reg­ler som gjør det­te til et sik­re­re ar­ran­ge­ment. Vi har også fo­kus på sce­na­rio­ana­ly­se knyt­tet til blant an­net røm­ming, tra­fikk­av­vik­ling, inn­farts­vei­er og bruk av om­rå­det, for­kla­rer fes­ti­val­sje­fen.

HENVENDELSER

Det er kom­met et par henvendelser til ar­ran­gø­re­ne av Palme­sus etter an­gre­pet blant an­net i Man­ches­ter i Eng­land, med spørs­mål om tan­ker rundt sik­ker­het.

– Jeg ten­ker By­stran­da vil være et trygt sted å være både un­der El­ton John-kon­ser­ten og Palme­sus. Om folk vel­ger å ikke del­ta på mor­som­me opp­le­vel­ser og kon­ser­ter grun­net be­kym­ring for an­grep, så er det på sett og vis det sam­me som å si at ter­ro­ren vin­ner, sier Fos­se­lie.

GENERELL SKJERPING

Or­dens­sjef i Ag­der po­liti­dis­trikt, Dag Tallak­sen, for­tel­ler at det har vært en generell skjerping inn­ad i po­li­ti­et før som­mer­ens fes­ti­va­ler.

– Vi har gjort ar­ran­gø­rer be­visst på det, og de har tatt gode grep og skjer­pet sik­ker­he­ten over hele lin­ja. Det drei­er seg da om tra­fikk, inn- og ut­pas­se­rin­ger, blik­ket ret­tet mot folk og røm­nings­vei­er.

Tallak­sen be­kref­ter at po­li­ti­et har økt be­man­nin­gen på grunn av ar­ran­ge­men­te­ne på By­stran­da.

– Det er også en end­ring be­man­ning og ru­ti­ner, uten at pub­li­kum skal se det. Vi føl­ger også opp med si­vil­po­li­ti. Jeg har tro på at Palme­sus skal gå smerte­fritt for seg. Vi øns­ker at det skal være en gle­de­lig fest, med fine da­ger i byen. Det er et godt til­tak fra ar­ran­gø­re­ne og Kris­tian­sand kom­mu­ne, sier or­dens­sje­fen.

FOTO: THOMAS HEGNA

Po­li­ti­et vil ha økt tilstedeværelse på By­stran­da tors­dag til lør­dag.

FOTO: NTB SCANPIX.

Ter­ror­an­gre­pet rett i etter­kant av Aria­na Gran­de-kon­ser­ten i Man­ches­ter, gjør at kon­sert­ar­ran­gø­rer ver­den over fo­ku­se­rer eks­tra på sik­ker­het.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.