Me­ner be­ver ald­ri skul­le vært skutt

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: VEGARD DAMSGAARD vegard.damsgaard@fvn.no

NOAH me­ner av­li­vin­gen av den bort­kom­ne be­ve­ren i Kvad­ra­tu­ren var helt unød­ven­dig og gir et uhel­dig sig­nal til om­ver­den.

– Det­te hand­ler om hvor­dan man ser på dyr og mø­ter dyr – om man vil hjel­pe og gjø­re det bes­te for dem, el­ler bare ser på dem som et pro­blem som skal fjer­nes, sier le­der

Si­ri Martinsen i dyre­ret­tig­hets­or­ga­ni­sa­sjo­nen

NOAH til Fædre­lands­ven­nen.

Klok­ka 00.17 natt til 2. mai ble en be­ver på by­tur skutt av vilt­nemn­da. Det sis­te dy­ret så var as­fal­ten i Øst­re Strand­gate, der den had­de for­vil­let seg opp fra elva.

Etter å ha lof­fet hvile­løst et par hund­re me­ter fikk be­ve­ren nakke­skud­det, på åpen gate.

– VI­SER MANGEL På RESPEKT

Ikke hold­bart, me­ner NOAH, som nå kla­ger til Kris­tian­sand kom­mu­ne på det de me­ner var en unød­ven­dig og hen­syns­løs av­li­ving.

Or­ga­ni­sa­sjo­nen job­ber med å end­re en «grunn­hold­ning» i det nors­ke sam­fun­net. De me­ner and­re land har en helt an­nen vurdering av dy­rets ver­di, og opp­trer der­et­ter.

– Dess­ver­re er det en en­spo­ret­het i for­hold til all­tid å ty til sky­ting og av­li­ving der­som man har en si­tua­sjon der et dyr tren­ger hjelp, hev­der ve­te­ri­nær Si­ri Martinsen.

Noah-ju­rist Ing­rid Frø­berg har for­mu­lert kla­gen:

«Da Vilt­nemn­da valg­te å skyte be­ve­ren i ste­det for å hjel­pe den, send­te de et uhel­dig sig­nal til men­nes­ker i nær­om­rå­det om at det å be­hand­le vil­le dyr godt ikke er vik­tig. Det gir et ne­ga­tivt sig­nal å skyte en bort­kom­men, hjelpe­løs be­ver uten­om jakt­ti­den og vi­ser mangel på respekt for det­te dy­rets liv og egen­ver­di. Be­ve­ren var ikke til trus­sel og had­de ikke an­gre­pet noen. NOAH me­ner at Vilt­for­valt­nin­gen uten unød­ven­dig på­kjen­ning og be­last­ning for be­ve­ren, kun­ne fått den til­ba­ke til van­net der den hør­te hjem­me.»

Hun vi­ser til dyre­vel­ferdslo- vens pa­ra­graf 4, hvor det står at «En­hver som på­tref­fer et dyr som åpen­bart er sykt, ska­det el­ler hjelpe­løst, skal så langt mu­lig hjel­pe dy­ret. (...) Der­som det er åpen­bart at dy­ret ikke kan leve el­ler bli friskt, kan den som på­tref­fer dy­ret av­li­ve det­te med det sam­me.»

De tvi­ler også på at be­ve­ren had­de på­dratt seg fy­sis­ke ska­der som til­sa av­li­ving.

– STREKKER OSS LANGT

Na­tur­for­val­ter Trond Jo­han­son i park­ve­se­net pe­ker på at be­ve­ren er et jakt­byt­te, at be­stan­den slett ikke er tru­et og at jakt­se­son­gen (1/10–30/4) ak­ku­rat var av­slut­tet da skud­det falt.

– Vår vurdering er at den var så­pass stres­set og sli­ten at det å ta den i va­re­tekt og ha den i for­plei­ning hos dyr­lege, som var al­ter­na­ti­vet, ikke vil­le være ra­sjo­nelt så len­ge vi snak­ker om jakt­bart vilt og en be­stand som ver­ken er fre­det el­ler tru­et, sier Jo­han­son, som har an­svar for vilt­for­valt­nin­gen i kom­mu­nen.

– Men er det ikke vel­dig lett å ty til av­li­ving for å løse et pro­blem?

– Jeg er ikke enig i det, vi plei­er å strek­ke oss langt for å unn­gå av­li­ving. Men ett sted går gren­sa, så kan det godt være vi er ueni­ge om hvor. Men det var sånn vi vur­der­te det, sva­rer na­tur­for­val­te­ren, som har fått en for­kla­ring fra man­nen som ru­tine­mes­sig ryk­ket ut etter an­mod­ning fra po­li­ti­et.

Na­tur­for­val­te­ren har sendt NOAH føl­gen­de kort­fat­te­de for­kla­ring: «Vur­de­rin­gen på ste­det var at det mest dyre­vel­ferds­mes­si­ge i det­te til­fel­le var av­li­ving. Be­ve­ren var svært stres­set etter å ha vand­ret en stund i byen.»

Fle­re vit­ner fulg­te be­ve­rens ferd gate­langs opp­over mot elva. De men­te den had­de roet seg be­ty­de­lig, og at den bur­de fått en sjan­se.

REDDET RÅDYR I HEL­GA

Men så kom vilt­nemn­das mann med nød­blink på bi­len og ba folk skyg­ge ba­nen.

– Den slut­tet å gå på slut­ten. Be­ve­re er ikke i sitt ret­te ele­ment på as­falt i byen. Den var svært stres­set og tem­me­lig ut­mat­tet. Det var rik­tig å av­li­ve, sa Tom Aure­bekk Udø til Fædre­lands­ven­nen på ste­det.

Na­tur­for­val­te­ren har ald­ri opp­levd be­ver på by­tur før, men for ti års tid si­den ble et ek­semp­lar av­li­vet nær Preste­bek­ken på Lund.

Sist helg var vilt­nemn­da ute på And­øya og ber­get to rå­dyr­kje som had­de for­vil­let seg inn i en saue­inn­heg­ning. De ble gjen­for­ent med mo­ren.

– Vi er vel­dig gla­de for at både folk og NOAH en­ga­sje­rer seg. Selv om Kris­tian­sand er en stor­by le­ver vi med na­tur og skau tett på, sier Trond Jo­han­son.

– Er det be­hov for å stram­me inn prak­sis?

– Nei, jeg opp­le­ver at den er stram nok, med god ba­lan­se mel­lom når vi av­li­ver og når vi tar vare på og plei­er dy­re­ne.

FOTO: ODD-INGE ULEBERG

Tom Aure­bekk Udø fra vilt­nemn­da føl­ger be­ve­rens skritt i Øst­re Strand­gate før den blir av­li­vet med et skudd i nak­ken.

FOTO: ODD-INGE ULEBERG

Be­ve­ren vei­de rundt 15 kilo og ble bare to år gam­mel.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.