Po­li­ti­et av­fyr­te var­sel­skudd

Faedrelandsvennen - - NYHETER - MA­RIE N. KALVEHAGEN

Det ble av­fyrt et var­sel­skudd da po­li­ti­et på­grep en mann i 20-åre­ne i Tvede­strand. Spe­sial­en­he­ten er vars­let.

Det ble av­fyrt var­sel­skudd i for­bin­del­se med en på­gri­pel­se av en mann som var be­væp­net med kniv i Tvede­strand sen­trum. Man­nen, som er i 20-åre­ne, ble på­gre­pet.

Hen­del­sen, som ble logg­ført klok­ken 19.59, fant sted ved kom­mune­hu­set i Tjenna­vei­en 30, som er like i nær­he­ten av den po­pu­læ­re Tvede­strand bade­park.

Po­li­ti­et had­de vært på ut­kikk etter man­nen før hen­del­sen fant sted.

– Vi var på ut­kikk etter man­nen for­di vi had­de fått en mel­ding om at han had­de kom­met med trus­ler mot en tredje­part, sier ope­ra­sjons­le­der ved Ag­der po­liti­dis­trikt, Au­dun Eide.

Po­li­ti­et fikk der­et­ter tips om den be­væp­ne­de man­nen etter at han gikk av en buss i nær­he­ten av kom­mune­hu­set. Etter at han gikk av bus­sen, kom han med trus­ler oven­for po­li­ti­et.

– Vi var tre po­liti­be­tjen­ter på ste­det. Han kom med svært al­vor­li­ge trus­ler, sier Eide vi­de­re.

Man­nen skal der­et­ter ha for­søkt å ta seg inn i en bil som kom kjø­ren­de til ste­det.

– Det­te var en til­fel­dig bi­list. Det var etter det­te at et var­sel­skudd ble av­fyrt, sier ope­ra­sjons­le­de­ren.

Man­nen i tyve­åre­ne er fra Tvede­strand og en kjen­ning av po­li­ti­et.

Po­li­ti­et kan imid­ler­tid ikke si noe om hva som var år­sa­ken til trus­le­ne, el­ler om man­nen var be­ru­set. Det ble brukt makt for å på­gri­pe man­nen.

Po­li­ti­et sik­ret åste­det og skal nå etter­fors­ke sa­ken vi­de­re.

Spe­sial­en­he­ten for po­liti­sa­ker er vars­let.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.