Løs­latt med uhel­bre­de­lig le­ver­kreft

Tid­li­ge­re di­rek­tør for No­bel­in­sti­tut­tet Geir Lunde­stad er glad for at freds­pris­vin­ner Liu Xia­o­bo er løs­latt. Men ny­he­ten føl­ges av et dys­tert kreft­bud­skap.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

– Det er jo fint at han har slup­pet fri, men det skjer jo på dyst­rest mu­li­ge bak­grunn, i og med at han har fått uhel­bre­de­lig kreft, sier Lunde­stad.

Han var di­rek­tør for Det Nors­ke No­bel­in­sti­tutt da Liu fikk freds­pri­sen i 2010. Den gang satt den ki­ne­sis­ke dis­si­den­ten fengs­let og ble re­pre­sen­tert med et tomt sete i Oslo råd­hus.

KONA I HUS­AR­REST

Lunde­stad er usik­ker på om Liu noen gang vil få mot­ta pri­sen per­son­lig.

– Jeg tror fo­ku­set nå må være å få ham frisk. I til­legg kom­mer hans ko­nes vans­ke­li­ge si­tua­sjon. Hun har sit­tet i hus­ar­rest i fle­re år uten å ha vært dømt for noe som helst. Hun har fått møte ekte­man­nen i feng­sel en gang i må­ne­den, men det er mi­ni­mu­met av det som kre­ves etter den ki­ne­sis­ke lo­ven, sier Lunde­stad.

– Tror du det er ak­tu­elt å for no- bel­ko­mi­te­en å over­rek­ke pri­sen til Liu i Ki­na?

– Det får no­bel­ko­mi­te­en sva­re for, men det er vel dess­ver­re grunn til å tro at hans helse­til­stand er for dår­lig.

– INNSTRAMMING

Li­us ad­vo­kat opp­ly­ser at hans kli­ent får be­hand­ling på et syke­hus i She­ny­ang. Den 61 år gam­le dis­si­den­ten ble iføl­ge ad­vo­ka­ten dia­gnos­ti­sert 23. mai og ble få da­ger se­ne­re inn­vil­get prøve­løs­la­tel­se på grunn av syk­dom­men. Lunde­stad tvi­ler på at det­te in­ne­bæ­rer noen po­li­tisk om­drei­ning i Ki­na.

– Det er vel ikke grunn til å tro at det­te re­pre­sen­te­rer noen li­be­ra­li­se­ring, for det har skjedd en be­ty­de­lig innstramming over­for op­po­si­sjo­nel­le og dis­si­den­ter un­der pre­si­dent Xi Jin­ping. Men det at han har slup­pet fri, er jo fint, selv un­der så dyst­re om­sten­dig­he­ter.

PARALLELL TIL OSSIETZKY

Liu Xia­o­bo er en av fle­re no­bel­pris­vin­ne­re som har sit­tet fengs­let un­der pris­ut­de­lin­gen. En an­nen kjent sak fra ny­ere tid er da My­an­mars nå­væ­ren­de le­der Aung San Suu Kyi fikk pri­sen i 1991 mens hun satt i hus­ar­rest.

Det at Liu Xia­o­bo ald­ri fikk pri­sen og nå er døds­syk etter prøve­løs­la­tel­sen, har skapt en spe­si­ell si­tua­sjon.

– Jeg kom­mer ikke på noen iden­tis­ke si­tua­sjo­ner fra tid­li­ge­re, men det har vært man­ge dis­si­den­ter som har vært sper­ret in­ne. Den sa­ken som lig­ner litt, er freds­pri­sen til tys­ke Carl von Ossietzky midt på 1930-tal­let. Han var al­vor­lig syk og ble flyt­tet over på et pri­vat syke­hus hvor han var un­der over­vå­king, men døde ikke så len­ge etter, sier Lunde­stad.

TILBAKESLAG

– Det er kjent at Liu Xia­o­bo og hans fa­mi­lie har of­ret seg for fri- het og de­mo­kra­ti i Ki­na, sier men­neske­retts­ak­ti­vis­ten Zhang Xuezhong.

– Det­te er uhel­di­ge ny­he­ter for ham og hans fa­mi­lie, og det er et tilbakeslag for Ki­nas de­mo­krati­be­ve­gel­se, si­den man­ge men­nes­ker med ret­te had­de høye for­håp­nin­ger til ham, fort­set­ter Zhang.

AMNESTY

Amnesty in­ter­na­tio­nal hå­per at nobelprisvinner Liu Xia­o­bo får leve sis­te del av li­vet som en fri mann.

– Det­te er et su­pertrist nes­te – og sann­syn­lig­vis sis­te – ka­pit­tel i den­ne tris­te for­tel­lin­gen, sier po­li­tisk råd­gi­ver Ge­rald Fol­kvord i Amnesty In­ter­na­tio­nal.

Han hå­per at ki­ne­sis­ke myn­dig­he­ter lar Liu slip­pe re­strik­sjo­ner og at han får møte hvem han vil på syke­hu­set i She­ny­ang hvor han er inn­lagt. – Vi hå­per at han får leve sis­te del av li­vet sitt som en fri mann, sier Fol­kvord.

NTB SCABNPIX

Geir Lunde­stad var di­rek­tør ved No­bel­in­sti­tut­tet da Lio Xia­o­bo ble til­delt No­bel­pri­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.