Øns­ker å fel­le 36 ul­ver

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Rov­vilt­nemn­de­ne i Hed­mark, Øst­fold, Oslo og Akers­hus vil gi til­la­tel­se til å fel­le 36 ul­ver i vin­ter. Det er fle­re enn fyl­kes­men­ne­nes an­be­fa­lin­ger.

Rov­vilt­nemn­de­ne høy­net ulve­ut­ta­ket fra 28 til 36 man­dag for­mid­dag. Rov­vilt­nemn­de­ne åp­ner opp for at 12 ul­ver kan fel­les uten­for ulve­so­nen i Hed­mark og Akers­hus. Fyl­kes­men­ne­ne, som fun­ge­rer som sek­re­ta­riat for rov­vilt­nemn­de­ne, had­de i for­kant av mø­tet åp­net for ut­tak av 28 ul­ver.

Det er re­gje­rin­gen ved Klimaog miljø­de­par­te­men­tet som tref­fer den en­de­li­ge be­slut­nin­gen, blant an­net bak­grunn av in­ter­na­sjo­nal for­plik­tel­ser samt Stor­tin­gets ved­tat­te be­stands­mål om fire til seks ulve­kull år­lig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.