Sen­trum-høy­re fram i Italia

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Sen­trum-høy­re gikk sei­ren­de ut av and­re run­de i lo­kal­val­ge­ne i fle­re kom­mu­ner i Italia.

Sen­trum-høy­re sik­ret sei­e­ren i 15 av de størs­te by­ene i den av­gjø­ren­de valg­run­den søn­dag. To­talt vant de 16 av 22 mu­li­ge byer. Koa­li­sjo­nen tok blant an­net over 12 byer som tid­li­ge­re ble styrt av sen­trum-ven­st­re.

Re­gje­rings­par­ti­et Det de­mo­kra­tis­ke par­ti­et (PD) er fort­satt et av Ita­lias mest po­pu­læ­re på na­sjo­nal ba­sis, iføl­ge me­nings­må­lin­ger. En valg­del­ta­kel­se på 43 pro­sent er lav etter ita­li­ens­ke stan­dar­der. Re­sul­ta­tet fra lo­kal­val­ge­ne er ikke nød­ven­dig­vis re­pre­sen­ta­tivt for hva som kan ven­tes ved det na­sjo­na­le val­get, der valg­sys­te­met er an­ner­le­des.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.