FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Liu Xia­o­bo

● En av Ki­nas mest kjen­te dis­si­den­ter

● Vin­ner av No­bels freds­pris for 2010, en til­de­ling som skap­te kras­se re­ak­sjo­ner mot Nor­ge i Ki­na

● Født 28. de­sem­ber 1955 i Chang­chun i Ji­lin-pro­vin­sen

● Lit­te­ra­tur­vi­ter og for­fat­ter

● Var ak­tiv i pro­tes­te­ne på Den him­mels­ke freds plass i 1989. Han satt der­et­ter fengs­let i to år og mis­tet sin stil­ling ved uni­ver­si­te­tet

● Har også fle­re gan­ger se­ne­re blitt på­gre­pet for sitt en­ga­sje­ment.

● 25. de­sem­ber 2009 ble han dømt til el­le­ve års feng­sel for å ha med­for­fat­tet og un­der­skre­vet det po­li­tisk ma­ni­fes­tet Char­ter 08, som kre­ver de­mo­kra­ti og po­li­tis­ke re­for­mer i Ki­na

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.