May sik­ret sam­ar­beid

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Stor­bri­tan­nias stats­mi­nis­ter There­sa May inn­gikk man­dag en sam­ar­beids­av­ta­le med Det nord­irs­ke unio­nist­par­ti­et DUP som sik­rer Nord-ir­land 16 mil­li­ar­der kro­ner.

– I dag har vi kom­met fram til et resultat som er bra for Stor­bri­tan­nia og bra for Nord-ir­land, sier Dup-le­der Ar­le­ne Fos­ter etter at av­ta­len ble signert.

Fos­ter sier DUPS støt­te kom­mer til å hjel­pe å sik­re «en sta­bil re­gje­ring i Stor­bri­tan­nia». I byt­te har May blant an­net lo­vet over 16 mil­li­ar­der kro­ner i eks­tra over­fø­rin­ger til NordIr­land fra den bri­tis­ke sta­ten. Eks­tra­be­vilg­nin­gen skal ut­be­ta­les over de nes­te to åre­ne, opp­ly­ser Fos­ter.

De to par­ti­ene har vært i sam­ta­ler om en sam­ar­beids­av­ta­le si­den stats­mi­nis­ter There­sa Mays par­ti mis­tet fler­tal­let i Un­der­hu­set i Par­la­men­tet ved val­get 8. juni. Pla­nen er at kris­ten­kon­ser­va­ti­ve DUP skal fun­ge­re som støtte­par­ti for en mindre­talls­re­gje­ring le­det av May.

Sam­ta­le­ne som mun­net ut i en sam­ar­beids­av­ta­le man­dag, skal blant an­net ha fo­ku­sert på øko­no­misk støt­te til Nord-ir­land og brexit.

May sier det nord­irs­ke par­ti­et de­ler «et øns­ke om å sik­re en sterk re­gje­ring», og at de to par­ti­ene «de­ler man­ge ver­di­er».

– Vi de­ler også øns­ket om å sik­re en sterk re­gje­ring, som er i stand til å få gjen­nom­slag for pro­gram­met sitt og hånd­te­re sa­ker som brexit-for­hand­lin­ge­ne, men også na­sjo­na­le sik­ker­hets­sa­ker, sier May.

Fos­ter sa i et in­ter­vju tid­li­ge­re man­dag at de plan­la en av­ta­le på grunn­lag av til­lit og til­bud, som ikke er en for­mell koa­li­sjon. Sam­ar­beids­mo­del­len kan sam­men­lig­nes med den nors­ke Høy­re-frp-re­gje­rin­gen, som sty­rer med par­la­men­ta­risk støt­te fra Ven­st­re og KRF.

DUP er kjent for sine kon­ser­va­ti­ve stand­punk­ter i so­sia­le spørs­mål. Par­ti­et er mot­stan­der av like­kjøn­ne­de ek­te­skap og svært kri­tisk til abort.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.